บุคลากร

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว

คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663017

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานกลาง

คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว

คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663017

หน่วยทรัพยากรบุคคล

คุณลัดดาวัลย์ ภู่ทอง
คุณลัดดาวัลย์ ภู่ทอง
นักทรัพยากรบุุคคล ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 663011

หน่วยบริหารและธุรการ

ภัทรนรี ไตรยสุทธิ์ 2

คุณภัทรนรี ไตรยสุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน : 663014

คุณอภิญญา ชนะพิมพ์

คุณอภิญญา ชนะพิมพ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663013

คุณพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
คุณพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 663015
คุณนุชจรินทร์ ทิพย์วัฒน์
คุณนุชจรินทร์ ทิพย์วัฒน์
พนักงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 663016
กฤฐิศักดิ์ ศิลาพรประเสริฐ

คุณกฤฐิศักดิ์ ศิลาพรประเสริฐ

ช่างเทคนิค

เบอร์ภายใน : 663105

หน่วยคลังและพัสดุ

คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว
คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 663017
คุณสุภาภรณ์ แดงสีแก้ว

คุณสุภาภรณ์ แดงสีแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663020

คุณชุติมณฑน์ เทียนใส

คุณชุติมณฑน์ เทียนใส

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663019

คุณสาริศา ทองประชุม

คุณสาริศา ทองประชุม

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663018

คุณกมลวรรณ งามทับถม
คุณกมลวรรณ งามทับถม
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 663021
ศิลามล สีสังข์ 1

คุณสิรามล สังข์แก้ว

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน : 663022

หน่วยนโยบายและแผน

คุณชลดา เฉลิมรูป
คุณชลดา เฉลิมรูป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 663012

หัวหน้าฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณธนภพ สอนดี
คุณธนภพ สอนดี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 663024

หน่วยทะเบียนและบริการการศึกษา

คุณวรานนท์ สุขศุภชัย

คุณวรานนท์ สุขศุภชัย

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 663026

ศตนันท์ สื่อกลาง

คุณศตนันท์  สื่อกลาง

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 663027

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณธนภพ สอนดี
คุณธนภพ สอนดี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 663024
คุณนฤมล ส้มหอม
คุณนฤมล ส้มหอม
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 663025

หน่วยพัฒนานิสิต

คุณจิตรลดา ประสงค์กุล
คุณจิตรลดา ประสงค์กุล
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 663023

หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คุณพนอ รวยสูงเนิน

คุณพนอ รวยสูงเนิน

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663034

หน่วยสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

คุณปนัดดา รูปงาม

คุณปนัดดา รูปงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663029

คุณสุมลรัตน์ เวชยันต์ชวลิต

คุณสุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663031

คุณบัณฑิต ตากมัจฉา
คุณบัณฑิต ตากมัจฉา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 663099

หน่วยสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คุณพนอ รวยสูงเนิน

คุณพนอ รวยสูงเนิน

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663034

คุณ สำราญ นามโคตร

คุณสำราญ นามโคตร

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663036

คุณ กรบงกช บูรณ์เจริญ

คุณกรบงกช บูรณ์เจริญ

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663035

คุณจำนงค์ ธัญญสิทธิ์
คุณจำนงค์ ธัญญสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 663032
คุณณัฐพล กระจ่าง
คุณณัฐพล กระจ่าง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663038
คุณวริศศระ ฟ้าอรุณ
คุณวริศศระ ฟ้าอรุณ
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663039
คุณธนบัตร พรมจันทร์
คุณธนบัตร พรมจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663037
คุณองอาจ ทาระ
คุณองอาจ ทาระ
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663033
คุณเคลือวัลย์ เวชสุวรรณ
คุณเคลือวัลย์ เวชสุวรรณ
พนักงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 663040
กช สุขไมตรี

คุณกช สุขไมตรี

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663106

นายอนุชา อยู่ลอง

คุณอนุชา อยู่ลอง

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน : 663107

คุณเคลือวัลย์ เวชสุวรรณ
คุณเคลือวัลย์ เวชสุวรรณ
พนักงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 663040
คุณรุ่งนภา เอียงแค้ม
คุณรุ่งนภา เอียงแค้ม
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663107
คุณปาริฉัตร ชูกลิ่น
คุณปาริฉัตร ชูกลิ่น
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663035

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ

คุณวิมลลักษณ์ โยธา
คุณวิมลลักษณ์ โยธา
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 663028

หน่วยบริการทดสอบคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม

คุณจำนงค์ ธัญญสิทธิ์
คุณจำนงค์ ธัญญสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 663032
คุณพนอ รวยสูงเนิน

คุณพนอ รวยสูงเนิน

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663034

หน่วยบริการทดสอบทางมาตรวิทยา

คุณณัฐพล กระจ่าง
คุณณัฐพล กระจ่าง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663038
คุณวริศศระ ฟ้าอรุณ
คุณวริศศระ ฟ้าอรุณ
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน : 663039

หน่วยพัฒนาและรับรองทักษะดิจิตอลสากล Kusrc Digital Training Center

คุณสุมลรัตน์ เวชยันต์ชวลิต

คุณสุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663031

คุณบัณฑิต ตากมัจฉา
คุณบัณฑิต ตากมัจฉา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 663099
คุณปนัดดา รูปงาม

คุณปนัดดา รูปงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 663029

screams blackhat
Cara menjadi hacker
tutorial menjadi hacker
Cara menjadi hacker profesional
download spotify premium
spotify premium
cara daftar wa menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomer luar
deface poc cbt
cara menemukan halaman admin
tools sql injection
dh hackbar
sql injection
sql injection error based
anon hackbar
download anon hackbar
cara mssql injection
sql injection
deface poc sql injection
cara melakukan sql injection
tutorial sql injection
deface poc
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor Gilajp