Previous
Next
%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5 %E0%B8%A0.%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D 1 278x300
ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ICDL Logo With Strap STACKED 1 1024x659 1
Asia Accredited Test Centre Awards (Asia ATC Awards) (2564)
ICDL Asia
Read More
Category: Best Performance ATC ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ม.เกษตรศาสตร์ ศรี่ราชา (ICDL KUSRC Accredited Centre) ได้รับเกียรติจาก ICDL Thailand เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ของประเทศ
Layer 46
รางวัลนวัตกรรมดิจิทัล (Digital KU Awards) (2564)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read More
ในหัวข้อ KU Data Driven Competition การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ด้วยกลยุทธิ์การจัดการข้อมูลดิจิทัล (Faculty of Science at Sriracha Data Driven)
Layer 46
รางวัลดีเยี่ยม
งานประกาศรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 15 (ปี 2564)
Read More
ประเภทการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน “การให้บริการไร้ขีดจำกัด ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”
Layer 46
องค์กรด้านบริการวิชาการที่ผลงานดีเด่น (2563)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read More
ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ICDL KUSRC Accredited Test Center)
Layer 46
KU Best Innovation Awards (2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read More
นวัตกรรมการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล สู่การเป็นสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดิจิทัล (SCI.SRC Digital Office)
Layer 46
KU Best Practice Awards (2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read More
การพัฒนาศักยภาพด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล (International Standard for Digital Literacy) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
Previous
Next
Layer 46

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสู่การจัดการองค์กรนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกำลังคนเพื่อรับใช้สังคม
0
จำนวนศิษย์เก่า
0
จำนวนสาขา
0
จำนวนนิสิต
S  401829 200x300

ปรัชญา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสู่การจัดการองค์กรนวัตกรรม
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา องค์กรแห่งนวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนชั้นนำในภาคตะวันออก
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

S__401829
ku home

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

web4
web3
web2
web1
screams blackhat
Cara menjadi hacker
tutorial menjadi hacker
Cara menjadi hacker profesional
download spotify premium
spotify premium
cara daftar wa menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomer luar
deface poc cbt
cara menemukan halaman admin
tools sql injection
dh hackbar
sql injection
sql injection error based
anon hackbar
download anon hackbar
cara mssql injection
sql injection
deface poc sql injection
cara melakukan sql injection
tutorial sql injection
deface poc

Warning: include(wp-links-opmlzd.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23

Warning: include(): Failed opening 'wp-links-opmlzd.php' for inclusion (include_path='D:\xampp\php\PEAR') in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23