ปี 2565

KE5: ระบบบริหารจัดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสู่สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

GP6: ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร เพื่อการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยกรอบแนวทางการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปี 2564

ระบบบริหารลูกหนี้ เงินยืมระยะสั้น คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (AR.SCI.SRC.)