อาจารย์

อาจารย์นพิมพ์พร แสงวิเชียร

ดร.นพิมพ์พร แสงวิเชียร

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663046

รศ

รศ.ดร.สุนทรี ขุนทอง

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663041

ผศ 2 P2zmbxxux4a0bhlhjhpu0c3006au9m8h9hc4qluj0k

ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี

หัองพักอาจารย์ชีววิทยา

เบอร์ภายใน : 663050

อาจารย์อรนุช นิลเขต

อาจารย์อรนุช นิลเขต

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663043

ดร 4

ผศ.ดร.สุรีย์ ทองวณิชนิยม

หัองพักอาจารย์ชีววิทยา

เบอร์ภายใน : 663052

อาจารย์วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ผศ.วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663048

อาจารย์พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์

อาจารย์พรพรรณ
พรรณภัทราพงษ์

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663049

อาจารย์เกริก วงศ์สอนธรรม

อาจารย์เกริก วงศ์สอนธรรม

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663042

ผศ 1 1

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
ตั้งจิตรเจริญกุล

หัองพักอาจารย์ชีววิทยา

เบอร์ภายใน : 663051

ดร 3

ดร.จรรยา เจตน์เจริญ

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663044

อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์

อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663045

อาจารย์จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน

อาจารย์จันทร์ทรงกลด
ข่ายม่าน

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663047

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใบยา 1

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใบยา

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663053

ดร 2 1

ดร.ทัดดาว คำปุก

ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

เบอร์ภายใน : 663104