วิจัยและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์วิจัย

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานฝ่ายวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดทิศทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบูรณาการในรูปแบบกลุ่มวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 2 กลไกการทำงานเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการสร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม
ICDL คืออะไร?

ทำไมคนทำงานยุค 4.0 ทุกคน จึงต้องมีวุฒิบัตรทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL

Previous
Next
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT