อาจารย์

สาขาฟิสิกส์

ดร 10

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663082

ดร 1 4

ผศ.ดร.วิเชียร ศิริพรม

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663080

อาจารย์ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ P2zodjow331bg8okqt34r9feldik0dft1sdwlmpps4

อาจารย์ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663085

ผศ 1 3

รศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663079

ผศ 5

ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663083

ดร 3 3

ผศ.ดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663081

ดร 2 4

ดร.วรสิทธิ ศรีบุญ

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663086

อาจารย์ดลลักษณ์ มานพ

อาจารย์ดลลักษณ์ มานพ

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663087

ผศ 2 2

รศ.ดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663084

ดร.วิภาวี เต็มนุช

ดร.วิภาวี เต็มนุช

ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์

เบอร์ภายใน : 663108