หลักสูตร

ปริญญาตรี

ฟิสิกส์ (Physics)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) จึงมีภาระหน้าที่สำคัญในสองด้าน ด้านที่หนึ่งคือ ให้พื้นฐานความรู้ทางฟิสิกส์แก่นิสิตในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการดำรงชีวิตและเป็นรากฐานความเข้าใจในองค์ความรู้ตามสายวิชาชีพของตนด้านที่สองคือสร้างบัณฑิตฟิสิกส์ให้เตรียมพร้อมเป็นนักฟิสิกส์และนักวิจัยในระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาประเทศ

ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • Bachelor of Science Program in Physics
ชื่อปริญญา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์)
 • วท.บ. (ฟิสิกส์)
 • Bachelor of Science (Physics)
 • ฺB.S. (Physics)
จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาแรก 19,600 บาท
 • ภาคการศึกษาถัดไป 17,900 บาท
 • ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักฟิสิกส์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
 • นักมาตรวิทยา และผู้ควบคุมคุณภาพการผลิต
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางรังสีวิทยา นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักนิติวิทยาศาสตร์
 • นักอุตุนิยมวิทยา
 • พนักงานขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และพนักงานสนับสนุนทางเทคนิค
 • โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้ประกอบกิจการ และประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ
ติดต่อหลักสูตร
 • Tel :
 • Email :
 • Facebook : 
 • Website : 
ปริญญาโท
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230