Banner Tcas 1024x356

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ #TCAS67 จำนวน 5 หลักสูตร

TCAS 1  (Portfolio )  #TCAS67  จำนวน  230 ที่นั่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่   1 พฤศจิกายน   2566  –  7  มกราคม 2567

ภาคปกติ 150 ที่นั่ง

  • วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย (ภาษาไทย ปกติ)
  • วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ)
  • วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ)  
  • วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ)  
  • วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (เดิม: เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 

ภาคพิเศษ  80  ที่นั่ง

  • วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (เดิม: เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  • วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ)  

 

ประกาศ และเกณฑ์การรับสมัคร   https://admissions.src.ku.ac.th/

รับสมัครที่ ระบบรับสมัครส่วนกลางวิทยาเขตศรีราชา : https://admissions.src.ku.ac.th/register2.php

สนใจรายละเอียดของหลักสุตรเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร 0-3835-4580-4 ต่อ 663027 , 663024 

Web : ww.sci.src.ku.ac.th

FB : คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

Instagram : sci.kusrc

Tiktok : prsci.kusrc.new