ขอความร่วมมือนิสิตในการให้ข้อมูลเพื่อสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของคณะฯ

Feedback Scale Satisfaction Rating Design Instagram Post Facebook Post

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของคณะฯ ขอความร่วมมือนิสิตทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะฯ ตาม link ด้านล่าง ทั้งนี้ขอให้นิสิตเลือกทำแบบสอบถามในชุดที่ 1

https://www.ku.ac.th/contest/forms/survey-service-recipient/

ขอขอบคุณในความร่วมมือของนิสิต ข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้บริการของคณะฯ ต่อไป

แบบสอบถามขุดนี้จัดทำโดยส่วนงานสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ม.เกษตรศาสตร์

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT