สหกิจศึกษาต่างประเทศปีการศึกษา 2564

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านนิสิต ด้านวิจัย ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CSI) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งนิสิตเพื่อไปสหกิจต่างประเทศ (International Internship Project) ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัย National Central University (NCU) และ Tamkang University (TKU) โดยเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของ ไต้หวัน นิสิตที่เข้าร่วมได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล (KUCSI) ประจำปี 2565

โดยนิสิตได้มีการเริ่มศึกษาและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิจัยที่สนใจ ตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นลักษณะ Online เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 นิสิตได้รับคำแนะนำและมีรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาทุกสัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มและ Professor จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Professor Min-Te Sun จาก National Central University (NCU) และ Professor Chien-Chang Chen จาก Tamkang University ทั้งนี้ได้มีทำงานรวมกับคณาจารย์ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ และ ผศ.ดร. อรวรรณ อิ่มสมบัติ

หัวข้อวิจัยเน้นทางด้าน Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) โดยรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

 • ดร.จิวรรณ เจริญสุข
  • นายวีรชิทธิ์ พนาสิทธิ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
  • นางสาวอชิรญา บินอะหมัด นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
 • ผศ. สุพาพร บรรดาศักดิ์
  • นายกลทีป์ วิศวโยธานันท์ นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
  • นายศิวกร สุทธิโสม นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
 • ดร.ชโลธร ชูทอง
  • นายพชรวิช วิไลแก้ว นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
  • นายวัชระ น้อยศรีพันธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
 • อาจารย์จารุวรรณ สุระเสียง
  • นางสาวเก็จมณี นามสงวน นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
  • นางสาวเพ็ญพิชชา อักษร นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT