พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงาน “80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่  27” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ดำเนินการจัดพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน ได้แก่

  1. บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยคุณชลิดา ชาญสุรีย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณปัทมา วุฒิอนันต์ชัย Application Manager สาระสำคัญในบันทึกฯ ระหว่างคณะฯ และบริษัท ไพร์มซอฟต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระบุถึง การร่วมมือกันในส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลในระบบงานด้าน ERP การผลักดันให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร Non-Degree เพื่อให้เกิดการ Upskill Reskill ทักษะทางดิจิทัลของกำลังคนใน EEC รวมไปถึงการรอบรับการพัฒนาในเศรษฐกิจ BCG
  2. สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย โดยคุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมและคุณเอกนรินทร์ ศิริทรัพย์ กรรมการและนายทะเบียนสมาคม โดยมีสาระสำคัญในบันทึกฯ มุ่งเน้นไปยังการพัฒนาทรัพยากรด้านการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของตลาดแรงงานย จัดฝึกอบรมในลักษณะ Workshop ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล รวมไปถึงการขยายเครือข่ายบริษัทเพื่อการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนิสิต
  3. บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณจงรัก จินดาคำ Talent Management สาระสำคัญของบันทึกฯ ระบุให้มหาวิทยาลัยและบริษัท ร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัล และเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และนิสิตในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่การมีทรัพย์สินทางปัญญา

ผลลัพธ์จากการมีความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ และบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมไปถึงแนววิธีปฏิบัติในสถานการณ์จริง มีการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์จากงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดการต่อยอดผลงานหล่านั้นให้เกิดผลเชิงพานิชย์ เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของชาติต่อไป

#mou #scisrc #kusrc #27thestablishment

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT