พิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการ “Academic Excellent Center Service เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม”

ในงาน “80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่  27” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 15 ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการ “Academic Excellent Center Service เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม” จำนวน 2 ศูนย์ได้แก่
หน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
หน่วยบริการทดสอบคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาและกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้บริการในงาน ดังนี้
  1. รับทดสอบตัวอย่างในพารามิเตอร์ต่าง ๆ เป็นหน่วยทดสอบตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและลดต้นทุนในการขนส่งตัวอย่าง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านบริการการทดสอบตัวอย่างในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม เช่น pH SOLID BOD COD โลหะหนัก เป็นต้น
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและแรงงานรุ่นใหม่ทั้งแบบ Up Skill และ Re Skill และลดต้นทุนในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้ความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  3. สถานที่สำหรับศึกษาดูงาน เป็นศูนย์กลางในการศึกษาดูงานด้านการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการเปิดพื้นที่ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
หน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคอุตสาหกรรมในด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและแรงงานรุ่นใหม่ทั้งแบบ Up Skill และ Re Skill การลดต้นทุนในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการทดสอบตัวอย่างตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าถึงสถานที่ให้บริการทดสอบทำได้ง่าย และความเชื่อมั่นในผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ   

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและตรวจรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการสอบเทียบ สถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพของการผลิต เครื่องมือวัดและการสอบเทียบในอุตสาหกรรมภาคตะวันออก แรงงานรุ่นใหม่ที่มีความต้องการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพของการผลิต เครื่องมือวัดและการสอบเทียบในอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยให้บริการ
  1. สอบเทียบมวลและเครื่องชั่งตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017 และมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า
  2. ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานการสอบเทียบที่ให้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง แม่นยำน่าเชื่อถือรวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วซื่อตรงตามขอบข่ายซึ่งขอการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะดำเนินงานการสอบเทียบด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานสากล หรือวิธีการที่เป็นที่ยอมรับ โดยเน้นให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ และให้เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับเพื่อให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพที่ดี เกิดความพึงพอใจของลูกค้าตลอดเวลาด้วยระดับการให้บริการสูงสุด โดยให้บุคลากรของห้องปฏิบัติการหลีกเลี่ยงในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลต่อความไม่เป็นกลางของห้องปฏิบัติการ
 
หน่วยบริการทั้ง 2 นี้ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติอย่าง ISO/IEC 17025 ผู้สนใจรายละเอียดบริการของหน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  (CALibration LABoratory: CALLAB) คณะวิทยาศาสตร์
 
รับข้อมูลเพิิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence Center : AEC) https://sci.src.ku.ac.th/aec
Facebook ของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ https://www.facebook.com/AEC.SCISRC

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT