80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่  27

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการ “80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่  27” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาคาร 26
 ด้วยแนวคิดหลักของงานในปีนี้ที่ว่า “สานต่อเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต รวมไปถึงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผศ.ดร. จุมพฎ บริราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.ประชากร แก้วเขียว รองคณบดีฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ รศ.ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางวัลภา ศรีสุภาพ รองผู้อำนวยการฯ และทีมบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี นางวรรณา ผลอ้อ หัวหน้าศูนย์ฯ และทีมบุคลากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 จ.ระยอง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.วันชัย ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสอบเทียบเครื่องมือ นายชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นแขกผู้เป็นเกียรติในงาน
กิจกรรมสำคัญในงานในช่วงเช้า เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) เพื่อการพัฒนากำลังคนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานจากภาคเอกชนประกอบไปด้วย
  1. บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยคุณชลิดา ชาญสุรีย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณปัทมา วุฒิอนันต์ชัย Application Manager
  2. สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย โดยคุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมและคุณเอกนรินทร์ ศิริทรัพย์ กรรมการและนายทะเบียนสมาคม
  3. บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณจงรัก จินดาคำ Talent Management
การลงนามในบันทีกข้อตกลงความเข้าใจทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้จากภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล หลักสูตรแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบปริญญาและ Non-Degree การแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัย เพื่องานบริการวิชาการ ในองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น Data Science Machine Learning AI IoT และอื่นๆ
ข่าวรายละเอียดการลงนามบันทึกความร่วมมือเพิ่มเติมที่ https://sci.src.ku.ac.th/pr-news/scisrc-mou-whit-primesoft-thaiprogammerassoc-iandi/
 
สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการเปิดศูนย์บริการวิชาการ เฉพาะทาง 2 ศูนย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกอบไปด้วย
  1. หน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่มีบทบาทหน้าที่ในงานบริการวิชาการด้านการรับทดสอบสิ่งแวดล้อม บนมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  2. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (CALibration LABoratory: CALLAB) ที่พร้อมให้บริการด้านการสอบเทียบมวลเครื่องชั่ง
ข่าวรายละเอียดการเปิดศูนย์บริการวิชาการเพิ่มเติมที่ https://sci.src.ku.ac.th/pr-news/scisrc-grand-opening-envi-testinglab-callab/
 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันดังกล่าว อยู่บนความมุ่งหมายของคณะฯ ที่ต้องการผลักดันแนวคิดของการเติบโตไปด้วยกันกับหน่วยงานภายนอก ตามคำขวัญของการจัดงานในปีนี้ที่ว่า “สานต่อเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
#scisrc #27thestablishment #kusrc #ku #80thku

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook

ข่าวอื่นๆ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT