ข้อมูลทั่วไปของคณะฯ (Organization Profile)

วิสัยทัศน์คณะฯ

“คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา องค์กรแห่งนวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนชั้นนำในภาคตะวันออก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ค่านิยมคณะฯ SciSRC DNA

SCI SRC KU

S = Synergy มุ่งสู่การทำงานร่วมกัน

C = Contribution มุ่งสู่ความทุ่มเทในการทำงาน

I = Innovation มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่สังคม

S = Sustainability มุ่งสร้างความยั่งยืน

R = Reputation มุ่งสู่ความมีชื่อเสียง และการยอมรับจากสังคม

C = Credibility เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ

K = Knowledge สร้างสรรค์

U = Unity สามัคคี

พันธกิจคณะฯ

  1. ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรม ปัญญา มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง มีความเป็นสากล เป็นผู้นำ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  3. ด้านบริการวิชาการ ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก
  5. ด้านการบริหาร พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ค่านิยมคณะฯ SciSRC DNA

  • ความเชี่ยวชาญการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นศักยภาพของคณะและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมภาคตะวันออก เช่น การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากของเหลือทิ้งและขยะอินทรีย์ การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการควบคุมปัจจัยการผลิตการเกษตรจากระยะไกล การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • การพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0.” ของรัฐบาล โดยร่วมสร้างกำลังคนยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคม
  • องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร และสามารถบริการวิชาการให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน
  • การได้รับการรับรองมาตรฐานในการให้บริการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการหน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • การได้รับการรับรองมาตรฐานในการให้บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลมาตรฐานและเครื่องชั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา