อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์

ผศ.สุพาพร บรรดาศักดิ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663056

อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ

อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ

หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663065

อาจารย์จารุวรรณ Pf68hk46wzh0bimge8j842bk6e7pqdxem1zif5v7ic

อาจารย์จารุวรรณ สุระเสียง

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663064

อาจารย์ทศพร สายยิ้ม

อาจารย์ทศพร สายยิ้ม

หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน : 663057

อาจารย์บุญชู 2

ดร.บุญชู จิตนุพงศ์

หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน : 663061

ผศ 1

ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์

หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน : 663063

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT