อาจารย์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร 1

ดร.จิรวรรณ เจริญสุข

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663059

ผศ

ผศ.ดร.อรวรรณ วัชนุภาพร

          ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

            เบอร์ภายใน : 663054

อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์

อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663062

ดร

ดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663060

อาจารย์ชโลธร ชูทอง

ดร.ชโลธร ชูทอง

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663067

อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663058

ดร.วนิดา คำประไพ 1

ดร.วนิดา คำประไพ

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน :

ดร.เฟื้องฟ้า เป็นศิริ

ผศ.ดร.เฟื่องฟ้า เป็นศิริ

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663055

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT