อาจารย์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ชโลธร ชูทอง

ดร.ชโลธร ชูทอง

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663067

ผศ

ผศ.ดร.อรวรรณ วัชนุภาพร

          ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

            เบอร์ภายใน : 663054

อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์

อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663062

ดร

ดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663060

ดร 1

ผศ.ดร.จิรวรรณ เจริญสุข

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663059

อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663058

ดร.วนิดา คำประไพ 1

ดร.วนิดา คำประไพ

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน :

ดร.เฟื้องฟ้า เป็นศิริ

ผศ.ดร.เฟื่องฟ้า เป็นศิริ

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน : 663055

screams blackhat
Cara menjadi hacker
tutorial menjadi hacker
Cara menjadi hacker profesional
download spotify premium
spotify premium
cara daftar wa menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomer luar
deface poc cbt
cara menemukan halaman admin
tools sql injection
dh hackbar
sql injection
sql injection error based
anon hackbar
download anon hackbar
cara mssql injection
sql injection
deface poc sql injection
cara melakukan sql injection
tutorial sql injection
deface poc

Warning: include(wp-links-opmlzd.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23

Warning: include(): Failed opening 'wp-links-opmlzd.php' for inclusion (include_path='D:\xampp\php\PEAR') in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23