อาจารย์

สาขาเคมี

ผศ 3

ผศ.ดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

ห้องพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663094

ดร 6

ดร.นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช

ห้องพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663088

ดร 2 2

ผศ.ดร.สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล

หัองพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663089

ผศ 2 1

รศ.ดร.ชลดา โกมินทรชาติ

หัองพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663090

ดร 5

ดร.ไพลิน ศรีสุรัติสิริ

หัองพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663091

ผศ 1 2

รศ.ดร.ทองใส จำนงการ

ห้องพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663092

ดร 3 1

ดร.วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร

หัองพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663097

MessageImage 1611117482731

อาจารย์เกศริน จันทรสุนทร

หัองพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663098

ดร 1 2

ผศ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น

ห้องพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663095

ดร 4 1

ผศ.ดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว

หัองพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663096

ดร 7

ดร.กัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์

หัองพักอาจารย์เคมี

เบอร์ภายใน : 663103

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT