Layer 46
ETAT

โครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT

ที่ปรึกษาโครงการ นายอานนท์  ผ่องรัศมีเพ็ญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์
หลักการและเหตุผล

         สืบเนื่องการที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการร่างข้อเสนอโครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทยจำนวน ๗ มหาวิทยาลัย และในทวีปยุโรปจำนวน ๗ มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ CBHE (Capacity Building in Higher Education) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติแล้วตามเอกสารเลขที่ No. 610154-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP โดยที่โครงการนี้ได้รับการอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระยะเวลา ๓ ปี (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) และมีงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) จำนวน ๙๙๗,๗๕๗.๐๐ ยูโร (ประมาณ ๓๖,๒๖๒,๒๗๓.๓๐ บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยที่ ๑ ยูโร มีค่าเท่ากับ ๓๖.๓๔ บาท) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมีมหาวิทยาลัย Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) – Villach, Austria เป็นผู้ประสานงานโครงการในฝั่งทวีปยุโรป

        โครงการนี้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) การอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation) หุ่นยนต์ (Robotics) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อมุ่งไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) อย่างแท้จริง โดยในโครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชานี้ จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอัตโนมัติจาก ๗ มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปมาสู่ ๗ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติจริง กับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจริงและคาดว่าจะนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการคือหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถเพื่อทักษะหรือเปลี่ยนทักษะการปฏิบัติงาน (Reskill/Upskill) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างยั่งยืน โดยชั้นเรียนที่ฝึกปฏิบัตินั้น จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และจะต้องมีการประเมินผลตามกระบวนการประกันคุณภาพของการดำเนินโครงการฯ

วัตถุประสงค์

๑.       เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมอัตโนมัติระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
         (โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประสานงาน)

๒.       เพื่อจัดตั้งศูนย์การฝึกปฏิบัติอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

๓.       เพื่อพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสม

ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ           จำนวน 57 คน

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          จำนวน 3  คน

                                        รวม          จำนวน 60 คน

กิจกรรมในโครงการฯ
พิธีรับมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและฝึกปฏิบัติจากทวีปยุโรป
AUTOMATION 4.0 EDUCATIONAL EQUIPMENT HANDOVER CEREMONY
EDUCATION & TRAINING FOR AUTOMATION 4.0 IN THAILAND(ETAT)1f1e9 1f1ea1f1f9 1f1ed
วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ETAT

กิจกรรม งานประชุม ETAT ครั้งที่ 9 ณ . Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี

วันที่ 19-24 มิถุนายน 2565

รายงานประชุม ETAT ครั้งที่ 9 ณ . Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี

กิจกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมและแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IIoT) ด้วยระบบจำลองสายพานลำเลียงสำหรับคัดแยกแบบควบคุมอัตโนมัติ

Practice set to develop programming control and display skills over the internet (IIoT). With an automated controlled sorting conveyor simulation system

กิจกรรม KU ETAT Smart Lab (IIoT)ร่วมจัดบูธในงาน BUU TechTalk 2022 x ETAT

KU ETAT Smart Lab IIoTร่วมจัดบูธในงาน BUU TechTalk 2022 X ETAT 3 768x576
KU ETAT Smart Lab IIoTร่วมจัดบูธในงาน BUU TechTalk 2022 X ETAT 2 768x1028
KU ETAT Smart Lab IIoTร่วมจัดบูธในงาน BUU TechTalk 2022 X ETAT 1 765x1024

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2565

เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2565 1f3e8 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรม “Open House อินไซต์มหาวิทยาลัยวิวเขา เปิดบ้านการเรียนรู้ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ ให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายที่สนใจได้ซึมซับบรรยากาศ และรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร ในแต่ละคณะวิชาของวิทยาเขตศรีราชา  สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เพื่อค้นหาตัวตนของตนเอง ณ ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในส่วนต่าง ๆ ทั้ง 11 ชั้นของอาคาร 26 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ทั้งการแนะแนวหลักสูตร ตอบข้อซักถามต่าง ๆ การทำเวิร์คช็อปที่น่าสนใจ และการนำเสนอชิ้นงานของนิสิตคณะฯ

กิจกรรมต้อนรับ คณะผู้บริหารศูนย์ 𝒊CAST

ขอต้อนรับ คณะผู้บริหารศูนย์ 𝒊CAST (i-Center for Advanced Science and Technology) ของ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 1f4c6 ในวันที่ 21พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ อาคาร 26 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นำโดย ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารศูนย์ 𝒊CAST (i-Center for Advanced Science and Technology) จาก National Chung Hsing University 1f1f9 1f1fc สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน ) ประกอบด้วย Prof. Zingway Pei, Prof. Charles W. Tu, Prof. Andrew Lin, Prof. Chih-Feng Huang, Prof.Hui-Min Wang, Prof. Yi-Chun Chen และ Associate Prof. Ya-Yu Chiang เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกันภายใต้ AGREEMENT ON THE JOINT RESEARCH PROJECT BETWEEN NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY (NCHU) AND KASETSART UNIVERSITY (KU) . 1f91d ภายใต้ความร่วมมือนี้นักวิจัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้มีการทำงานวิจัยร่วมกัน โดยในปี 2564 มีจำนวน 8 โครงงานวิจัยแล้วเสร็จและในปี 2565 มีจำนวน 8 โครงงานวิจัยที่ยังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ทั้ง 2 มหาลัยได้มีการจัดการประชุมสัมมนาต่อเนื่องเป็นระยะ 2 ปี ภายใต้ชื่อ “The Thailand-Taiwan Bilateral Symposium on Science, Argiculture and Technology” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน . คณะเดินทางได้เข้าเยื่อมชม ศูนย์ ISO/IEC 17025 :2017 ห้องปฏิบัติการหน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม ณ อาคาร 15, KU ETAT Training Center, ณ อาคาร 26 และห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ร่วมถึงได้เยี่ยมชม สถานีวิจัยประมง สถานีวิจัยศรีราชา ชลบุรี โดยในการต้อนรับในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานวิจัย และการสร้างความมือการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

กิจกรรมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายประเทศในยุโรป Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายประเทศในยุโรป Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT
ในวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  นำโดย ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชากล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายประเทศในยุโรป Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานและแสดงผลงาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯยังเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ETAT ณ อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

กิจกรรมโครงการ KMITL TECH TALK 2023 Updated Automation and Business Data Analytics for EEC

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นำโดย ผศ.สุพาพร บรรดาศักดิ์ เข้าร่วมโครงการ KMITL TECH TALK 2023 Updated Automation and Business Data Analytics for EEC วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

371454226 616313157322136 4242502318512045921 N 724x1024
371503331 306656345244375 2883746428890683969 N 724x1024