หลักสูตร

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

คำอธิบายหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • Bachelor of Science (Information Technology)
 • ฺB.S. (Information Technology)
จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาแรก 19,600 บาท
 • ภาคการศึกษาถัดไป 17,900 บาท
 • ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้จัดการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • นักทดสอบระบบ
 • เจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจ
ติดต่อหลักสูตร
 • Tel:
 • email:
 • Facebook: 
 • Website: 
ปริญญาโท
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230