หลักสูตร

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology)

คำอธิบายหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology
ชื่อปริญญา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 • Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
 • ฺB.S. (Environmental Science and Technology)
จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาแรก 19,600 บาท
 • ภาคการศึกษาถัดไป 17,900 บาท
 • ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
 • นักวิจัย
 • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ติดต่อหลักสูตร
 • Tel:
 • email:
 • Facebook: 
 • Website: 
ปริญญาโท
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่มสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

คำอธิบายหลักสูตร