หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปรัชญาของหลักสูตร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย  มีปณิธานมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะรอบด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความ
ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลากหลายอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน

         บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับผลการเรียนรู้ดังนี้

 1. สามารถนําหลักการทางด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัยไปแก้ปัญหาได้
 2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอข้อมูลได้
 3. สามารถนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างตัวแบบ ทดสอบตัวแบบ พร้อมทั้งอภิปรายสมมติฐานและข้อจำกัดของตัวแบบได้
 4. สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักจริยธรรมและทางกฎหมาย ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินการต่าง ๆ ต่อสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต
ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • Bachelor of Science Program in Data Analytics and Actuarial Science

ชื่อปริญญา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย)
 • วท.บ. (วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย)
 • Bachelor of Science (Data Analytics and Actuarial Science)
 • B.S. (Data Analytics and Actuarial Science)
จำนวนหน่วยกิต
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี (ทางวิชาการ)
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
 2. เป็นคนวิกลจริต
 3. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
 4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
โครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป​​​ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต​​​

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  ​ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร​  ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก​ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ​ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ​​​ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน​​​  21 หน่วยกิต

​​2.2  วิชาเฉพาะบังคับ​​​  55 หน่วยกิต

​​2.3 วิชาเฉพาะเลือก​​ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

​3. หมวดวิชาเสรี​ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาแรก 19,600 บาท
 • ภาคการศึกษาถัดไป 17,900 บาท
 • ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

รายละเอียด PLOs

PLO1

สามารถนำหลักการทางด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัยไปแก้ปัญหาได้ 

PLO2

สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอข้อมูลได้ 

PLO3

สามารถนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างตัวแบบ ทดสอบตัวแบบ พร้อมทั้งอภิปรายสมมติฐานและข้อจำกัดของตัวแบบได้ 

PLO4

สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักจริยธรรมและทางกฎหมาย ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินการต่าง ๆ ต่อสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรจะสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ดังนี้

      

1) นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบงาน

2) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย

3) นักคณิตศาสตร์การเงิน

4) นักสถิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5) ครู/อาจารย์

6) นักวิชาการ/นักวิจัย

ติดต่อหลักสูตร

ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์  แก้วบรรจักร์

ปริญญาโท
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230