หลักสูตร

ปริญญาตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

คำอธิบายหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อปริญญา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • Bachelor of Science (Computer Science)
 • ฺB.S. (Computer Science)
จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาแรก 30,600 บาท
 • ภาคการศึกษาถัดไป 28,600 บาท
 • ภาคฤดูร้อน 8,400 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์
 • นักออกแบบเว็บ
 • ผู้บริหารเว็บ
 • ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์
 • เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์
 • นักบริหารฐานข้อมูล
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อหลักสูตร
 • Tel:
 • email:
 • Facebook: 
 • Website: 
ปริญญาโท
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230