หลักสูตร

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ (เคมี) Applied Chemical Science and Technology

คำอธิบายหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)
 • วท.บ. (เคมี)
 • Bachelor of Science (Chemistry)
 • ฺB.S. (Chemistry)
จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาแรก 19,600 บาท
 • ภาคการศึกษาถัดไป 17,900 บาท
 • ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • พนักงานในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • นักวิจัยในองค์กรวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประกอบการกิจการและธุรกิจด้านเคมี
 • ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและเคมีภัณฑ์
ติดต่อหลักสูตร
 • Tel :
 • Email :
 • Facebook : 
 • Website : 
ปริญญาโท
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230