หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปรัชญาของหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  มีปณิธานมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
เน้นการสร้างปัญญาเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  มีศักยภาพในการคิด  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • Bachelor of Science Program in Applied Mathematics

ชื่อปริญญา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)​
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
 • Bachelor of Science (Applied Mathematics)

 • B.S. (Applied Mathematics)

จำนวนหน่วยกิต
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี (ทางวิชาการ)
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
 2. เป็นคนวิกลจริต
 3. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
 4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
โครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป​​​ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต​​​

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร​ 13 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก​ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ​ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ​​​ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน​​​  29 หน่วยกิต

2.2  วิชาเฉพาะบังคับ​​​ 46 หน่วยกิต

2.3 วิชาเฉพาะเลือก​​ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

​3. หมวดวิชาเสรี​ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาแรก 19,600 บาท
 • ภาคการศึกษาถัดไป 17,900 บาท
 • ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรจะสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ดังนี้

        1) นักวิทยาการข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล

        2) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย

        3) นักคณิตศาสตร์การเงิน เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

        4) นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ               ด้านข้อมูล

        5) นักสถิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

        6) นักวิชาการ/นักวิจัย

ติดต่อหลักสูตร

ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์  แก้วบรรจักร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

PLOs 

Sub PLOs 

รายละเอียด PLO 

Learning Level 

PLO1 

 

นิสิตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบโดยใช้ แนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

Ap 

 

PLO1.1 

นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีและแนวคิดทาง คณิตศาสตร์หรือสถิติได้ 

 

PLO1.2 

นิสิตสามารถนำหลักการทางคณิตศาสตร์ไปแก้ ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ 

Ap 

PLO2 

 

นิสิตสามารถใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติในการอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

An 

 

PLO2.1 

นิสิตสามารถอธิบายหลักการสร้างตัวแบบทาง คณิตศาสตร์หรือสถิติได้ 

 

PLO2.2 

นิสิตสามารถสร้างหรือเลือกใช้ตัวแบบทางคณิต ศาสตร์หรือสถิติได้อย่างเหมาะสม 

Ap 

 

PLO2.3 

นิสิตสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวแบบทาง คณิตศาสตร์หรือสถิติได้ 

An 

PLO3 

 

นิสิตสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

 

PLO3.1 

นิสิตสามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักจริยธรรมและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ 

U Ap 

 

PLO3.2 

นิสิตสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีในการทำงานได้ 

Ap/An 

 

PLO3.3 

นิสิตสามารถประเมินและเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

ปริญญาโท
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230