หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Master of Science in Natural Products Science and Technology

At Faculty of Science at Sriracha, Chonburi,

Kasetsart University

More Details

ปริญญาตรีภาคพิเศษ

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาตรี

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Science and Technology (DST)
)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT