รางวัลและความภูมิใจ

รางวัลในระดับมหาวิทยาลัย

Layer 46

รางวัลนวัตกรรมดิจิทัล (Digital KU Awards) (2564)

ในหัวข้อ KU Data Driven Competition การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ด้วยกลยุทธิ์การจัดการข้อมูลดิจิทัล (Faculty of Science at Sriracha Data Driven)

Layer 46

องค์กรด้านบริการวิชาการที่ผลงานดีเด่น (2563)

ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ICDL KUSRC Accredited Test Center)

Layer 46

KU Best Innovation Awards (2562)

นวัตกรรมการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล สู่การเป็นสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดิจิทัล (SCI.SRC Digital Office)

Layer 46

KU Best Practice Awards (2562)

การพัฒนาศักยภาพด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล (International Standard for Digital Literacy) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

รางวัลจากหน่วยงานภายนอก

ICDL Logo With Strap STACKED 1 1024x659 1

Asia Accredited Test Centre Awards (Asia ATC Awards) (2564)

Category: Best Performance ATC ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ม.เกษตรศาสตร์ ศรี่ราชา (ICDL KUSRC Accredited Centre) ได้รับเกียรติจาก ICDL Thailand เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ของประเทศ

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT