รางวัลและความภูมิใจ

รางวัลในระดับมหาวิทยาลัย

Layer 46

รางวัลนวัตกรรมดิจิทัล (Digital KU Awards) (2564)

ในหัวข้อ KU Data Driven Competition การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ด้วยกลยุทธิ์การจัดการข้อมูลดิจิทัล (Faculty of Science at Sriracha Data Driven)

Layer 46

องค์กรด้านบริการวิชาการที่ผลงานดีเด่น (2563)

ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ICDL KUSRC Accredited Test Center)

Layer 46

KU Best Innovation Awards (2562)

นวัตกรรมการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล สู่การเป็นสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดิจิทัล (SCI.SRC Digital Office)

Layer 46

KU Best Practice Awards (2562)

การพัฒนาศักยภาพด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล (International Standard for Digital Literacy) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

รางวัลจากหน่วยงานภายนอก

ICDL Logo With Strap STACKED 1 1024x659 1

Asia Accredited Test Centre Awards (Asia ATC Awards) (2564)

Category: Best Performance ATC ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ม.เกษตรศาสตร์ ศรี่ราชา (ICDL KUSRC Accredited Centre) ได้รับเกียรติจาก ICDL Thailand เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ของประเทศ

screams blackhat
Cara menjadi hacker
tutorial menjadi hacker
Cara menjadi hacker profesional
download spotify premium
spotify premium
cara daftar wa menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomer luar
deface poc cbt
cara menemukan halaman admin
tools sql injection
dh hackbar
sql injection
sql injection error based
anon hackbar
download anon hackbar
cara mssql injection
sql injection
deface poc sql injection
cara melakukan sql injection
tutorial sql injection
deface poc

Warning: include(wp-links-opmlzd.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23

Warning: include(): Failed opening 'wp-links-opmlzd.php' for inclusion (include_path='D:\xampp\php\PEAR') in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23