ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

(Academic Excellence Center : AEC)

ข่าวสารของเรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จับมือ ICDL Thailand เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ICDL Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 พร้อมยกระดับบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่...

ศูนย์​ความเป็นเลิศทางวิชาการ​

(Academic Excellence Center​ : AEC)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานย่อย

ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ICDL KUSRC Accredited Test Centre) 

 • การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ระดับสากล
 • การฝึกอบรมบุคลากรในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง ๆ
 • การจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การอบรมในห้อง สื่อการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ทั้งแบบ E-Learning และ ตำราเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 • การจัดการสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการสอบออนไลน์มาตรฐานสากล ICDL  
 • การออกวุฒิบัตรความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับทั่วโลก  

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา

 • ให้บริการสอบเทียบมวลและเครื่องชั่งตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017 และมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า
 • เป็นห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานการสอบเทียบที่ให้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ซื่อตรง ตามขอบข่ายซึ่งขอการรับรองความสามารถ

หน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้ความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรรม และแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • ทดสอบตัวอย่างในพารามิเตอร์ต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม เช่น pH SOLID BOD COD โลหะหนัก เป็นต้น
 • เป็นสถานที่ศึกษา ดูงานห้องปฏิบัติการด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผลงานของเรา

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

(Academic Excellence Center : AEC)

 

วิสัยทัศน์

    ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับสากล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล
Academic Excellence Center
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
Academic Excellence Center
หน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม
 1. ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ICDL KUSRC Accredited Test Centre)  สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา        กำลังคนในทุกสาขาวิชาชีพให้มีทักษะด้านดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล เพื่อพร้อมต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Disruptive        Technology) และเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพกำลังคนของประเทศไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะที่พร้อมต่อการทำงานในยุคแห่งดิจิทัล
 2. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  ห้องปฏิบัติการภายใต้การดำเนินงานบนระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในการดำเนินด้านการ       สอบเทียบด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานสากล  โดยเน้นผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ พัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตร           วิทยาให้กับภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC. 
 3. หน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและความพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภาครัฐ หรือภาค            อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำที่มีการเติบโตบน      คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้ความ      ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทดสอบตัวอย่างในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม เช่น pH SOLID BOD      COD โลหะหนัก เป็นต้น
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT