เกี่ยวกับคณะ

ความเป็นมาของเรา

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปี พ.ศ. 2540

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2541

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2549

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาคพิเศษ

ปี พ.ศ. 2550

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคปกติ

ปี พ.ศ. 2555

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 อนุมัติให้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา"

Layer 551
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่ ประกอบด้วย

สำนักงานเลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เพิ่มเติมจำนวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมี

ปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไว้ในแผนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555 – 2559 ซึ่งจะทำการเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสู่การจัดการองค์กรนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกำลังคนเพื่อรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

“คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา องค์กรแห่งการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนากำลังคนชั้นนำ
ในภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรม ปัญญา มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง มีความเป็นสากล เป็นผู้นำ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ด้านบริการวิชาการ ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก

ด้านการบริหาร พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

screams blackhat
Cara menjadi hacker
tutorial menjadi hacker
Cara menjadi hacker profesional
download spotify premium
spotify premium
cara daftar wa menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomor luar
cara daftar whatsapp menggunakan nomer luar
deface poc cbt
cara menemukan halaman admin
tools sql injection
dh hackbar
sql injection
sql injection error based
anon hackbar
download anon hackbar
cara mssql injection
sql injection
deface poc sql injection
cara melakukan sql injection
tutorial sql injection
deface poc

Warning: include(wp-links-opmlzd.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23

Warning: include(): Failed opening 'wp-links-opmlzd.php' for inclusion (include_path='D:\xampp\php\PEAR') in D:\data\web\wp-blog-header.php on line 23