- งานทะเบียนและบริการนิสิต
- งานบริการงานบุคคล
- งานคลัง
- งานพัสดุ
- งานบริการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนบรรยาย
- งานพัฒนานิสิต
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานห้องปฏิบัติการ
- งานบริการฝ่ายการศึกษา
- งานนโยบายและแผน
- เอกสารดาวน์โหลดประกอบการเสนอขอทุนวิจัย
- งานประกันคุณภาพ

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 คำร้องทั่วไป งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

2 ขอเอกสารทางการศึกษา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

3 ขอผ่อนผัน งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
4 คำร้องของดเรียนเหลือต่ำกว่า9หน่วย งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
5 เรียนต่ำกว่า 9 หน่วย(ปีสุดท้าย) งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
6 คำร้องขอเรียนเกิน-ต่ำ งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
7 คำร้องขอRegrade งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
8 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนAudit งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
9 คำร้องขอเรียนข้ามวิทยาเขต งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
10 ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
11 ขอคืนเงิน งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
12 ขอย้ายคณะ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

13 ขอย้ายสาขา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
14 ขอเทียบรายวิชา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
15 ขอเทียบโอนรายวิชา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
16 ขอเรียนควบ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
17 ขอสอบชดใช้(กรณีป่วย) งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
18 ขอสอบชดใช้ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

19 ขอลาพักการศึกษา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

20 ขอรักษาสถานภาพนิสิต งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
21 ขอคืนสภาพนิสิต งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
22 ใบลา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

23 ขอกลับเข้าศึกษาต่อ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
24 ขอลาออก งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

25 ประกันของเสียหาย งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
26 ขอรหัสลงทะเบียนเรียน งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

27 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
28 ขอเปลี่ยนแปลงทีอยู่ผู้ปกครอง งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

29 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีเกรดต่ำกว่า2.00 งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
30 ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

31 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 คำขอมีบัตรพนง.เงินงบประมาณ งานบุคคล PDF

-

-

2 คำขอมีบัตรพนง.เงินรายได้ งานบุคคล PDF

-

-

3 แบบขอหนังสือรับรอง งานบุคคล PDF

-

-

4 ใบลาออกจากราชการพนักงานเงินงบประมาณ-พนักงานราชการ งานบุคคล PDF

-

-

5 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ งานบุคคล PDF

-

-

6 แบบติดตามประเมินผล‏ งานบุคคล

-

Word

-

7 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาคณะฯ งานบุคคล

PDF

-

-

แบบใบลาต่างๆ

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ใบลาไปต่างประเทศ งานบุคคล

PDF

Word

-

2 ใบลาคลอดบุตร งานบุคคล

PDF

Word

-

3 แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร งานบุคคล

PDF

Word

-

4 แบบใบลาอุปสมบท งานบุคคล PDF Word -
5 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ งานบุคคล PDF Word -
6 แบบใบลาไปถือศีลและปฎิบัติธรรม งานบุคคล PDF Word -
7 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล งานบุคคล PDF Word -

แบบขอนุมัติเดินทางไปราชการ

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงฯ งานบุคคล PDF Word -
2 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงฯ งานบุคคล PDF Word -
3 แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน (กรณีเข้าร่วมประชุม/อบรม) งานบุคคล PDF Word -
4 แบบขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานบุคคล PDF Word -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1 แบบใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานบุคคล PDF - -
2 หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม งานบุคคล PDF - -
3 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานบุคคล

PDF

-

-

4 หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานบุคคล PDF - -

แบบขอใช้อาคารพักอาศัย

1 เอกสารขอใช้ที่พักและแบบสำรวจ งานบุคคล PDF - -
2 เอกสารแจ้งคืนห้องพักและแบบสำรวจ งานบุคคล

PDF

- -
3 แบบขอใช้ห้องรับรอง พอ.5 งานบุคคล

PDF

- -

การขอประเมินผลการสอน

1 แบบ กพอ.03 แบบที่ 4 งานบุคคล

-

Word

-

2 บันทึกขอประเมินการสอน งานบุคคล

-

Word

-

3 แบบเสนอขอประเมินการสอน งานบุคคล

-

Word

-

การขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงาน/ชำนาญการ

1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนง. มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ

งานบุคคล PDF

-

-

2 แบบฟอร์มการขอชำนาญการ งานบุคคล

-

Word

-

 

งานการเงิน

1. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์

1

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในการเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงาน/อบรม/สัมมนา/ดูงาน (ปรับปรุง ๑ ก.ค ๕๖)

การเงิน PDF -

-

 

1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน การเงิน   - -

 

      1.แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน (กรณีเข้าร่วมประชุม/อบรม)ปรับปรุง ๒๗ ต.ค ๖๐
          แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิชาการ
การเงิน PDF

PDF
Word

Word
-
        2. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ (กรณีเบิกค่าใช้จ่าย) Update 29/06/2561)
          แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ (กรณีไม่ขอเบิก) Update 29/06/2561)
การเงิน PDF
PDF
Word
Word
-
        3. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน แบบ ๘๕๐๐ (โหลดไฟล์ที่ขั้นตอนการยืมเงิน ข้อ 3) การเงิน - - -
  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
        1. หนังสือเชิญ(ถ้ามี) การเงิน - - -
        2. รายละเอียดโครงการ การเงิน - - -
  1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายหลังเดินทางกลับจากราชการในประเทศและต่างประเทศ การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (กรณีเดินทางไปราชการในประเทศ)
      แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) Update:23/8/2560
การเงิน PDF
PDF
Word
Word
-
        2. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. ๑๑๑ (กรณีใช้รถส่วนตัวหรือรับรองใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์) Update:23/8/2560 การเงิน PDF Word -
        3. ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) การเงิน - - -
        4. ใบขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายและเข้าร่วมอบรมฯ,อนุมัติรายชื่อ,แนบหลักสูตรโครงการอบรม การเงิน - - -
        5. ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกฯ การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        1. พระราชกฏษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ การเงิน PDF - -
        2. พระราชกฏษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ การเงิน PDF - -
        3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ การเงิน PDF - -
        4. พระราชกฏษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ การเงิน PDF - -
        5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การเงิน PDF - -
        6. หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลังศธ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๔๒ หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ การเงิน PDF
PDF
- -
        7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๒๗ ลว ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ การเงิน PDF - -
        8. ตามบันทึกแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเงิน PDF - -
  ตัวอย่างการเขียน        
        1. ต.ย การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน (กรณีเข้าร่วมประชุม/อบรม) การเงิน PDF Word -
        2. ต.ย การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิชาการ การเงิน PDF Word -
        3. ต.ย ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (กรณีเดินทางไปราชการในประเทศ) ๑ ชุด การเงิน PDF Word -
2. การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย        
1

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย

การเงิน PDF - -
  1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ (โหลดได้ที่งานนโยบายและแผน) การเงิน - - -
        2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ (โหลดได้ที่งานนโยบายและแผน) การเงิน - - -
        3. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ภาคปกติ Update:3/5/2561
          แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ภาคพิเศษ Update:3/5/2561
การเงิน PDF PDF - Excel Excel
        4. บันทึกขออนุมัติยืมเงินรายได้คณะฯ Update:3/5/2561
การเงิน - Word -
        5. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร การเงิน PDF Word -
        6. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการ การเงิน PDF Word -
  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
  1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การเงิน - - -
        1. บันทึกขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ การเงิน - - -
        2. โครงการ,หลักสูตร,ตารางการฝึกอบรบ การเงิน - - -
        3. หนังสือเชิญ,ตอบรับวิทยากร การเงิน - - -
        4. ใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเงิน - - -
        5. ลายมือชื่อ จำนวนบุคคล (ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม) การเงิน - - -
        6. ใบอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ (กรณีมีการซื้อวัสดุต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโดยงานพัสดุ ) การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ การเงิน PDF - -
        2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ การเงิน PDF - -
        3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ การเงิน PDF - -
        4. หนังสือกระทรงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ การเงิน PDF - -
        5. มติ ค.ร.ม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๒๕๔ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ รายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดุงาน ณ ต่างประเทศและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การเงิน - - -
ตัวอย่างการเขียน              
        1. ต.ย การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ การเงิน PDF Word -
        2. ต.ย ข้อเสนอโครงการฯ การเงิน PDF Word -
3. การยืมเงินสำรองจ่ายรายได้คณะฯ             
1

ขั้นตอนการยืมเงินสำรองจ่ายรายได้คณะฯ

การเงิน - - -
  1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการยืมเงินสำรองจ่ายรายได้คณะฯ การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ภาคปกติ Update:3/05/2561
          แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ภาคพิเศษ Update:3/05/2561
การเงิน PDF PDF - Excel Excel
        2. บันทึกขออนุมัติยืมเงินรายได้คณะฯ Update:3/5/2561
การเงิน - Word -
  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
        1. บันทึกขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติ การเงิน - - -
        2. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ กรณีไปราชการ การเงิน - - -
  1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การเงิน - - -
        1. ตามเรื่องที่ขออนุมัติยืม การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ การเงิน * - -
4. การคืนเงินสำรองจ่ายรายได้คณะฯ        
1 ขั้นตอนการคืนเงินสำรองจ่ายรายได้คณะฯ การเงิน PDF - -
  1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการคืนเงินสำรองจ่ายรายได้คณะฯ การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์ม บจ.2 (หลักฐานบัญชีคืนเงินยืมทดรองราชการ ชั่วคราว) การเงิน - - -
        2. ใบรับใบสำคัญ การเงิน - - -
  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
        1. บันทึกขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติ การเงิน - - -
        2. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ กรณีไปราชการ (ดูกรณีเดินทางไปราชการ) การเงิน - - -
  1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การเงิน - - -
        1. ตามเรื่องที่ขออนุมัติยืม (การเดินทางไปราชการฯ, โครงการต่าง ๆ) การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ การเงิน - - -
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินและจ่ายเงิน        
        1. การรับเงินและการนำฝากเงิน การเงิน PDF - -
        2. ขั้นตอนตอนการเบิกเงิน และการเขียนเช็คสั่งจ่าย การเงิน PDF - -
        3. ขั้นตอนตอนการจ่ายเงินเดือน การเงิน PDF - -
        4. ขั้นตอนตอนการจ่ายค่าสอน การเงิน PDF - -
6. แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง        
        1. ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน การเงิน PDF Word -
        2. ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร(ใช้ในกรณีโครงการฯ) การเงิน PDF Word -
        3. ฟอร์มใบมอบอำนาจ การเงิน PDF Word -
        4. ฟอร์มใบมอบฉันทะ การเงิน PDF Word -
        5. ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. ๑๑๑ การเงิน PDF Word -
        6. ฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร การเงิน PDF Word -
7. แนวปฏิบัติทั่วไป        
        1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน การเงิน PDF Word -
8. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง        
        1. ระเบียบการเบิก-จ่ายเงินรายได้ส่วนกลาง กองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงิน PDF - -
        2. แผ่นพับสรุปย่อระเบียบกระทรวงการคลังค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน ประชุมฯ พ.ศ. 2549 ฉบับปรับปรุง มิ.ย.61 การเงิน PDF - -
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มโครงการพัฒนาวิชาการ
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์

1

การขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ วิทยาเขตอื่นๆ เกิน 2 ล้าน

การเงิน

-

Word

-

2

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิทยาเขตอื่นๆ เกิน 2 ล้าน การเงิน - Word -

3

บันทึกข้อความขอยกเลิก วิทยาเขตอื่นๆ เกิน 2 ล้าน การเงิน - Word -

4

บันทึกข้อความโอนเงินตามงวด การเงิน - Word -

5

บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ วิทยาเขตอื่นๆ เกิน 2 ล้าน การเงิน - Word -

6

แบบฟอร์ม มก.พว 01 การเงิน - Word -

7

แบบฟอร์ม มก.พว 02. การเงิน - Word -
8 แบบฟอร์ม มก.พว 03 การเงิน - Word -
9 แบบฟอร์ม มก.พว 04 การเงิน - Word -
10 แบบฟอร์ม มก.พว. 01 เกิน 2 ล้าน การเงิน - Word -
11 แบบฟอร์ม มก.พว. 03 เกิน 2 ล้าน การเงิน - Word -
12 แบบฟอร์มกาารเบิกจ่ายเงินผ่านสำนักงานบริการวิชาการ การเงิน - Word -
13 ใบสำคัญรับเงิน การเงิน - - Excel
14 หนังสือมอบอำนาจ วิทยาเขตอื่นๆ การเงิน - Word -
15 หนังสือมอบอำนาจ การเงิน - Word -
16 หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอลงนามสัญญาและรับเงินค่าจ้างตามสัญญา การเงิน - Word -
ตัวอย่างสหกิจ
(4.1) ขั้นตอนปฏิบัติงาน
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 Flow chart แก้ไขใหม่_การเงิน - Word -
2 ขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา (new) - Word -
(4.2) ตัวอย่างที่ 1
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ตย.1.1 ขออนุมัติโครงการและหลักการ คชจ. - Word -
2 ตย.1.2โครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 - Word -
3 ตย.1.3 ตัวอย่างรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ - Word -
(4.3) ตัวอย่างที่ 2
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ตย.2 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย - Word -
2 แบบฟอร์ม_สัญญาการยืมเงินสหกิจ - Word -
(4.4) ตัวอย่างที่ 3
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 แบบฟอร์ม_ตารางการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - Word -
(4.5) ตัวอย่างที่ 4
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 4.2_4.3แบบฟอร์ม_รายงานผลการปฏิบัติราชการ(นิเทศงาน) - Word -
2 ตย.4.1 แบบขออนุมัติเดินทางไปนิเทศ - Word -
(4.6) ตัวอย่างที่ 5
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ขออนุมัติจ้าง ซื้อ ซ่อม (กรณีซื้อเงินเชื่อ) - Word -
2 ขออนุมัติจ้าง ซื้อ ซ่อม (กรณีซื้อเงินสด) - Word -
3 ขออนุมัติจ้าง ซื้อ ซ่อม (กรณีซื้อเงินสด)1 - Word -
(4.7) ตัวอย่างที่ 6
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ต.ย. 6.1 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - Word -
2 ตย. 6.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน - Word -
(4.8) ตัวอย่างที่ 7
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ตย.ที่ 7 ใบเสร็จน้ำมัน - Word -
(4.9) ตัวอย่างที่ 8
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ตย.8.1 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย - Word -
2 ตย.8.2ใบมอบฉันทะ - Word -
3 ตย.8.3ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 - Word -
4 ตย.8.4แบบสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 - Word -
(4.1.0) ตัวอย่างที่ 9
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ตย.9.1 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย - Word -
2 ตย.9.1 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย - Word -
3 ตย.9.1 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย - Word -
4 ตย.9.5ใบเสร็จรับเงิน - Word -
5 ตย.9.6 ตัวอย่าง คชจ. การดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา - Word -
6 ตย.9.7 แบบสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา - Word -
(4.1.1) ตัวอย่างที่ 10
ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ตัวอย่างที่ 10 - Word -

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 พัสดุ PDF - -
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 พัสดุ PDF - -
3 ใบยืมพัสดุ พัสดุ PDF Word -
4 แบบฟอร์มสำรวจการได้รับทุนโครงการบริการวิชาการและการวิจัย พัสดุ PDF Word -
5 แบบฟอร์มขอรายละเอียดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ PDF Word -
6 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับอาจารย์ พัสดุ PDF - EXCEL
7 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
8 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับงานฝ่ายสนับสนุนงานกลางและฝ่ายบริการการศึกษา(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
9 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
10 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
11 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับโครงการบริการวิชาการและการวิจัย(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 แบบขอใช้กล้องและบริการถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ PDF Word -
2 แบบขอใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องดิจิตอล ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ PDF Word -

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนบรรยาย ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

PDF

-

-

2 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

PDF

-

-

 

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ขออนุมัติใช้รถส่วนกลางของวิทยาเขตศรีราชา Update:1/8/2560 บริหารทั่วไป

PDF

Word

-

2 ซองใช้หมุนเวียน บริหารทั่วไป

PDF

Word

-

3 ใบส่งแฟกซ์ Update:1/8/2560 บริหารทั่วไป

PDF

-

Excel

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1

การขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

2

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

3

แบบฟอร์มการขอเบิกสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

4

แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

5

แบบฟอร์มการขอสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทก๊าซ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

6

แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องแก้วจากห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

7

แบบฟอร์มการขอสั่งซื้อสารเคมี (วิชาปัญหาพิเศษ)

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1

ตัวอย่างเอกสารปัญหาพิเศษ

ฝ่่ายการศึกษา

-

Word

-

2

ตัวอย่างเอกสารปัญหาพิเศษ

ฝ่่ายการศึกษา

-

Word

-

3

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

4

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

5

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

6

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

7

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

8

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

9

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

10

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1

ตัวอย่างการเขียนผลงานประจำปีระดับสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา

นโยบายเเละแผน PDF -

Excel
2

ตัวอย่างการเขียนแผนงานประจำปีระดับสาขาวิชา

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
3

แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ

นโยบายเเละแผน

-

-

-

 

3.1 กรณีภาคปกติ

นโยบายเเละแผน

-

-

-

 

3.1.1 ประเภทโครงการบริการวิชาการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

 

3.1.2 ประเภทโครงการที่จัดโดยสำนักงานเลขานุการ

นโยบายเเละแผน

PDF

Word

-

 

3.2 กรณีภาคพิเศษ

นโยบายเเละแผน

-

-

-

 

 3.2.1 ประเภทโครงการบริการวิชาการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

 

3.2.2 ประเภทโครงการที่จัดโดยสำนักงานเลขานุการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

4

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

5

แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการงบเงินอุดหนุนบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
6

แบบฟอร์มผลงานประจำปีสำหรับหัวหน้าสาขาหรือกลุ่มวิชา

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
7

แบบฟอร์มแผนงานประจำปีสำหรับหัวหน้าสาขาหรือกลุ่มวิชา

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
8

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการ

นโยบายเเละแผน

-

Word

-

9

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

10

ขั้นตอนการจัดทำแผนและผลการดำเนินงานประจำปี

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

11

ตัวอย่างแบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการ (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
12

ตัวอย่างแบบประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
13

ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

14

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

15

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์กีฬา/งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/จ้างกำจัดสารเคมี

นโยบายเเละแผน

-

-

Excel

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 บันทึกข้อความขอส่งร่างรายงานการวิจัย
ทุนวิจัย

-

Word

-

2 แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ ทุนวิจัย - Word -
3 หน้าปกรายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัย - Word -
4 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่หนึ่ง ทุนวิจัย - Word -
5 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่สอง ทุนวิจัย - Word -
6 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่สาม ทุนวิจัย - Word -
7 แบบฟอร์มความก้าวหน้าการวิจัย ทุนวิจัย - Word -
8 แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัย - Word -
9 ฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัย - Word -
10 สัญญาทุนวิจัย คณะวิทย์ฯ ศรีราชา ทุนวิจัย - Word -
11 แบบขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิต นิสิต - Word PDF
13 แบบติดตามผลไปนำเสนอผลงานสำหรับนิสิต นิสิต - Word PDF

 

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 รายงานผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
งานประกันคุณภาพ

-

-

Excel
      - - -

 

 

 

 

Go to Top