- งานทะเบียนและบริการนิสิต
- งานบริการงานบุคคล
- งานคลัง
- งานพัสดุ
- งานบริการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนบรรยาย
- งานพัฒนานิสิต
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานห้องปฏิบัติการ
- งานบริการฝ่ายการศึกษา
- งานนโยบายและแผน
- เอกสารดาวน์โหลดประกอบการเสนอขอทุนวิจัย
- งานประกันคุณภาพ

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 คำร้องทั่วไป งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

2 ขอเอกสารทางการศึกษา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

3 ขอผ่อนผัน งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
4 คำร้องของดเรียนเหลือต่ำกว่า9หน่วย งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
5 เรียนต่ำกว่า 9 หน่วย(ปีสุดท้าย) งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
6 คำร้องขอเรียนเกิน-ต่ำ งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
7 คำร้องขอRegrade งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
8 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนAudit งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
9 คำร้องขอเรียนข้ามวิทยาเขต งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
10 ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
11 ขอคืนเงิน งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
12 ขอย้ายคณะ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

13 ขอย้ายสาขา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
14 ขอเทียบรายวิชา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
15 ขอเทียบโอนรายวิชา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
16 ขอเรียนควบ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
17 ขอสอบชดใช้(กรณีป่วย) งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
18 ขอสอบชดใช้ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

19 ขอลาพักการศึกษา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

20 ขอรักษาสถานภาพนิสิต งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
21 ขอคืนสภาพนิสิต งานทะเบียนและบริการนิสิต - Word -
22 ใบลา งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

23 ขอกลับเข้าศึกษาต่อ งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
24 ขอลาออก งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

25 ประกันของเสียหาย งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
26 ขอรหัสลงทะเบียนเรียน งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

27 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
28 ขอเปลี่ยนแปลงทีอยู่ผู้ปกครอง งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

29 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีเกรดต่ำกว่า2.00 งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -
30 ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word

-

31 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน งานทะเบียนและบริการนิสิต

-

Word -

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 คำขอมีบัตรพนง.เงินงบประมาณ งานบุคคล PDF

-

-

2 คำขอมีบัตรพนง.เงินรายได้ งานบุคคล PDF

-

-

3 แบบขอหนังสือรับรอง งานบุคคล PDF

-

-

4 ใบลาออกจากราชการพนักงานเงินงบประมาณ-พนักงานราชการ งานบุคคล PDF

-

-

5 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ งานบุคคล PDF

-

-

6 แบบติดตามประเมินผล‏ งานบุคคล

-

Word

-

7 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาคณะฯ งานบุคคล

PDF

-

-

แบบใบลาต่างๆ

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ใบลาไปต่างประเทศ งานบุคคล

PDF

Word

-

2 ใบลาคลอดบุตร งานบุคคล

PDF

Word

-

3 แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร งานบุคคล

PDF

Word

-

4 แบบใบลาอุปสมบท งานบุคคล PDF Word -
5 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ งานบุคคล PDF Word -
6 แบบใบลาไปถือศีลและปฎิบัติธรรม งานบุคคล PDF Word -
7 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล งานบุคคล PDF Word -

แบบขอนุมัติเดินทางไปราชการ

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงฯ งานบุคคล PDF Word -
2 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงฯ งานบุคคล PDF Word -
3 แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน (กรณีเข้าร่วมประชุม/อบรม) งานบุคคล PDF Word -
4 ทุนอุดหนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ งานบุคคล PDF - -
5 แบบขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานบุคคล PDF Word -
6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจ งานบุคคล PDF - -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1 แบบใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานบุคคล PDF - -
2 หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม งานบุคคล PDF - -
3 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานบุคคล

PDF

-

-

4 หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานบุคคล PDF - -

แบบขอใช้อาคารพักอาศัย

1 เอกสารขอใช้ที่พักและแบบสำรวจ งานบุคคล PDF - -
2 เอกสารแจ้งคืนห้องพักและแบบสำรวจ งานบุคคล

PDF

- -
3 แบบขอใช้ห้องรับรอง พอ.5 งานบุคคล

PDF

- -

การขอประเมินผลการสอน

1 แบบ กพอ.03 แบบที่ 4 งานบุคคล

-

Word

-

2 บันทึกขอประเมินการสอน งานบุคคล

-

Word

-

3 แบบเสนอขอประเมินการสอน งานบุคคล

-

Word

-

การขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงาน/ชำนาญการ

1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนง. มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ

งานบุคคล PDF

-

-

2 แบบฟอร์มการขอชำนาญการ งานบุคคล

-

Word

-

 

งานการเงิน

1. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
  คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับ พ.ศ. 2556 การเงิน PDF - -

1

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในการเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงาน/อบรม/สัมมนา/ดูงาน (ปรับปรุง ๑ ก.ค ๕๖)

การเงิน PDF -

-

 

1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน การเงิน   - -

 

      1.แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน (กรณีเข้าร่วมประชุม/อบรม)ปรับปรุง ๒๗ ต.ค ๖๐
          แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิชาการ
การเงิน PDF

PDF
Word

Word
-
        2. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ (กรณีเบิกค่าใช้จ่าย) (Update 29/06/2561)
          แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ (กรณีไม่ขอเบิก) (Update 29/06/2561)
การเงิน PDF
PDF
Word
Word
-
        3. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน แบบ ๘๕๐๐ (โหลดไฟล์ที่ขั้นตอนการยืมเงิน ข้อ 3) การเงิน - - -
  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
        1. หนังสือเชิญ(ถ้ามี) การเงิน - - -
        2. รายละเอียดโครงการ การเงิน - - -
  1.3เอกสารประกอบการเบิกจ่ายหลังเดินทางกลับจากปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ (กรณีเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ) (Update 29/06/2561)
          แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศ (กรณีเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศ) Update 29/06/2561)
การเงิน PDF
PDF
Word
Word
-
        2. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. ๑๑๑ (กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฎิบัติงานหรือรถรับจ้างที่ไม่สามารถร้องขอใบเสร็จได้) การเงิน PDF Word Excel
        3. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พักพร้อมแนบใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) การเงิน - - -
        4.ใบขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายและเข้าร่วมอบรมฯ,อนุมัติรายชื่อ,แนบหลักสูตรโครงการอบรม การเงิน - - -
        5. ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกฯ การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        1. พระราชกฏษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ การเงิน PDF - -
        2. พระราชกฏษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
การเงิน PDF - -
        3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ การเงิน PDF - -
        4. พระราชกฏษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ การเงิน PDF - -
        5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การเงิน PDF - -
        6. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐ ลว. ๑๘ ก.พ ๒๕๖๐ การเงิน PDF
- -
        7. ตามบันทึกแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กรณีเงินรายได้คณะฯ)
การเงิน PDF - -
        8. หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ศธ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ การเงิน PDF - -
        9. ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ด่วนที่สุดที่
กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๒๗ ลว ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
การเงิน PDF - -
        10. ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ที่ กค. ๐๔๐๙.๖/ว.๗๑ ลว.๒๒ ต.ค ๒๕๕๐
การเงิน PDF - -
        11. หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องตอบข้อหารือการใช้สิทธิเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินภายในประเทศ ที่ กค.๐๔๐๘.๔/๒๕๕๑๙ ลว. ๒๑ มิ.ย ๒๕๖๑
การเงิน PDF - -
        12. สำนักงานกพ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่นร. ๑๐๐๘/ว ๙ ลว. ๒๑ ก.ค ๒๕๖๐
การเงิน PDF - -
        13. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การรายงาน
การไปราชการ การไปเข้าร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฎิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ที่นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๙ ลว. ๙ ก.ค ๒๕๕๑
การเงิน PDF - -
  1.5 ตัวอย่างการเขียน        
        1. การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
/ดูงานพร้อมเอกสารแนบ
การเงิน PDF - -
        2. แบบขออนุมัติรับทุนอุดหนุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิจัยเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ
พร้อมเอกสารแนบ
การเงิน PDF - Excel
        3. ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ
(กรณีเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ)
การเงิน PDF Word -
        4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.๑๑๑
(กรณีขอใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฎิบัติงาน)
การเงิน PDF - Excel
        5. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศ การเงิน PDF - -
        6. ตัวอย่างสัญญาการยืมเงินและหนังสือขออนุมัติยืมเงิน การเงิน PDF - -
2. การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย        
1

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย

การเงิน PDF - -
  1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ (โหลดได้ที่งานนโยบายและแผน) การเงิน - - -
        2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ (โหลดได้ที่งานนโยบายและแผน) การเงิน - - -
        3. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน แบบ ๘๕๐๐ (โหลดไฟล์ที่ขั้นตอนการยืมเงิน ข้อ 3) การเงิน - - -
        4. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร การเงิน PDF Word -
        5. ใบอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ (กรณีมีการซื้อวัสดุต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโดยงานพัสดุ ) (โหลดไฟล์ได้ที่งานพัสดุ) การเงิน - - -
  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
  1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การเงิน - - -
        1. บันทึกขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ การเงิน - - -
        2. โครงการ,หลักสูตร,ตารางการฝึกอบรบ การเงิน - - -
        3. หนังสือเชิญ,ตอบรับวิทยากร การเงิน - - -
        4. ใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเงิน - - -
        5. ลายมือชื่อ จำนวนบุคคล (ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม) การเงิน - - -
        6. กรณีในการดำเนินจัดหาพัสดุค่าใช้จ่ายในการผึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจ้าง และการบริหารัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เรียบร้อยแล้ว การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ การเงิน PDF - -
        2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ การเงิน PDF - -
        3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ การเงิน PDF - -
         4. หนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๔ ลว. ๖ ก.พ ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ 3 เรื่อง)
การเงิน PDF - -
        5. มติ ค.ร.ม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๒๕๔ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ รายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดุงาน ณ ต่างประเทศและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การเงิน PDF - -
         6. สำนักงานกพ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่นร. ๑๐๐๘/ว ๙ ลว. ๒๑ ก.ค ๒๕๖๐
การเงิน PDF - -
         7. มติ ค.ร.ม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงาน
การไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศและปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ ที่นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
การเงิน PDF - -
        8. แผ่นพับสรุปย่อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับปรุง ๒๙ มิ.ย ๖๑)
การเงิน PDF - -
1.5 ตัวอย่างการเขียน              
        1. การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการฯ และข้อเสนอโครงการฯ การเงิน PDF - -
        2. ข้อเสนอโครงการฯ การเงิน PDF - -
        3. การขออนุมัติยืมเงินรายได้คณะฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ การเงิน PDF - -
3. การยืมเงินคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา             
1

ขั้นตอนการยืมเงิน

การเงิน - - -
  1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการยืมเงิน การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน แบบ๘๕๐๐ (กรณียืมเงินรายได้คณะฯ)
(Update 29/06/2561)
           แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน แบบ๘๕๐๐ (เพื่อสำรองจ่ายฯ กรณีโครงการพัฒนาวิชาการ เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน) (Update 29/06/2561)
          แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินแบบ๘๕๐๐(กรณียืมเงินทดรองโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)
(Update 29/06/2561)
การเงิน PDF

PDF


PDF
-

-


-
Excel

Excel


Excel
        2. ฟอร์มบันทึกยืมเงินรายได้คณะฯ (Update 29/06/2561)
          ฟอร์มบันทึกยืมเงินรายได้คณะฯ เพื่อสำรองจ่ายฯ กรณีโครงการพัฒนาวิชาการ เงินอุดหนุน
งบประมาณแผ่นดิน (Update 29/06/2561)
         ฟอร์มบันทึกยืมเงินทดรองโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (Update 29/06/2561)
การเงิน PDF PDF

PDF
Word Word

Word
 -
  -  

-

  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
        1. บันทึกที่ได้รับการอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายฯ ต่าง ๆ การเงิน - - -
        2. แบบขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงานโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ (กรณีไปปฎิบัติงาน) การเงิน - - -
  1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การเงิน - - -
        1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินฯ การเงิน - - -
        2. สัญญายืมเงิน ๓ ฉบับพร้อมลงนาม การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ การเงิน PDF - -
        2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ การเงิน PDF - -
        3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ การเงิน PDF - -
        4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ การเงิน PDF - -
        5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ การเงิน PDF - -
        6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ การเงิน PDF - -
1.5 ตัวอย่างการเขียน              
        1. สัญญาการยืมเงิน แบบ๘๕๐๐ (กรณียืมเงินรายได้คณะฯ)(Update 29/06/2561)

          สัญญาการยืมเงิน แบบ๘๕๐๐ (กรณียืมเงินทดรองโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)
(Update 29/06/2561)

การเงิน -

-

-

-

Excel

Excel

        2. บันทึกยืมเงินรายได้คณะฯ (Update 29/06/2561)

          บันทึกยืมเงินทดรองโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (Update 29/06/2561)

การเงิน -

-

Word

Word

-
4. การคืนเงินคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา        
1 ขั้นตอนการคืนเงิน การเงิน PDF - -
  1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการคืนเงิน การเงิน - - -
        1. แบบฟอร์ม บจ.2 (หลักฐานบัญชีคืนเงินยืมทดรองราชการ ชั่วคราว) การเงิน PDF - -
        2. ใบรับใบสำคัญ การเงิน - - -
  1.2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การเงิน - - -
        1. บันทึกขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติ การเงิน - - -
        2. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ กรณีไปราชการ (ดูกรณีเดินทางไปราชการ) การเงิน - - -
  1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การเงิน - - -
        ตามเรื่องที่ขออนุมัติยืมแล้วแต่กรณ๊ ตามหัวข้อ 1(1.3) หรือ ข้อ 2 (1.3) (การเดินทางไปปฎิบัติงาน, การขออนุมัติโครงการต่าง ๆ) การเงิน - - -
  1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเงิน - - -
        อิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 4 การยืมเงิน การเงิน - - -
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับและจ่ายเงิน        
        1. ขั้นตอนการรับเงินและการนำฝากเงิน การเงิน PDF - -
        2. ขั้นตอนการเบิกเงินและการเขียนเช็คสั่งจ่าย การเงิน PDF - -
        3. ขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน การเงิน PDF - -
        4. ขั้นตอนการจ่ายค่าสอน การเงิน PDF - -
6. แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง        
        1. ฟอร์มใบสำคัญรับเงินคณะ การเงิน PDF Word -
        2. ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร(ใช้ในกรณีโครงการฯ) การเงิน PDF Word -
        3. ฟอร์มใบมอบอำนาจ การเงิน PDF Word -
        4. ฟอร์มใบมอบฉันทะ การเงิน PDF Word -
        5. ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. ๑๑๑(ใช้รับรองกรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถร้องขอใบเสร็จรับเงินได้) การเงิน PDF Word Excel
        6. ฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร การเงิน PDF Word -
        7. ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน(ว่าง) การเงิน PDF - Excel
7. แนวปฏิบัติทั่วไป        
        วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน การเงิน PDF Word -
8. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง        
        ระเบียบการเบิก-จ่ายเงินรายได้ส่วนกลาง กองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงิน PDF - -
9. สหกิจศึกษา        
        1.อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในโครงการสหกิจศึกษา การเงิน PDF - -
        2.สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสหกิจศึกษา มก. การเงิน PDF - -
        3.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ-สหกิจศึกษา การเงิน - Word -
        4.แบบฟอร์มตารางนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเงิน - Word -
        5.แบบฟอร์มใบรายงานผล+ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ การเงิน - Word -
        6.แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน+ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน การเงิน - Word -
        7.รายงานขอจัดจ้างซื้อวัสดุและจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+แบบขอให้ซื้อจ้าง การเงิน - Word -
        8.ตัวอย่างใบเสร็จน้ำมัน การเงิน - Word -
        9.ตัวอย่างการเขียนเฉพาะกรณีอาจารย์เบิกค่าตอบแทนการนิเทศเท่านั้น การเงิน PDF Word -
        10.ตัวอย่างการเขียนค่าใช้จ่ายในการนิเทศสหกิจศึกษา(เบิกค่าตอบแทน,ค่าน้ำมัน,ค่าผ่านทาง) การเงิน PDF - -

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 พัสดุ PDF - -
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 พัสดุ PDF - -
3 ใบยืมพัสดุ พัสดุ PDF Word -
4 แบบฟอร์มสำรวจการได้รับทุนโครงการบริการวิชาการและการวิจัย พัสดุ PDF Word -
5 แบบฟอร์มขอรายละเอียดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ PDF Word -
6 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับอาจารย์ พัสดุ PDF - EXCEL
7 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
8 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับงานฝ่ายสนับสนุนงานกลางและฝ่ายบริการการศึกษา(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
9 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
10 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL
11 แบบขอให้ซื้อ/จ้าง-สำหรับโครงการบริการวิชาการและการวิจัย(ปรับปรุงวันที่11 มกราคม 2561) พัสดุ PDF - EXCEL

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 แบบขอใช้กล้องและบริการถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ PDF Word -
2 แบบขอใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องดิจิตอล ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ PDF Word -

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนบรรยาย ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

PDF

-

-

2 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

PDF

-

-

 

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 ขออนุมัติใช้รถส่วนกลางของวิทยาเขตศรีราชา Update:1/8/2560 บริหารทั่วไป

PDF

Word

-

2 ซองใช้หมุนเวียน บริหารทั่วไป

PDF

Word

-

3 ใบส่งแฟกซ์ Update:1/8/2560 บริหารทั่วไป

PDF

-

Excel

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1

การขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

2

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

3

แบบฟอร์มการขอเบิกสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

4

แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

5

แบบฟอร์มการขอสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทก๊าซ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

6

แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องแก้วจากห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

7

แบบฟอร์มการขอสั่งซื้อสารเคมี (วิชาปัญหาพิเศษ)

ฝ่ายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

PDF

-

-

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1

ตัวอย่างเอกสารปัญหาพิเศษ

ฝ่่ายการศึกษา

-

Word

-

2

ตัวอย่างเอกสารปัญหาพิเศษ

ฝ่่ายการศึกษา

-

Word

-

3

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

4

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

5

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

6

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

7

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

8

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

9

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

10

 

ฝ่่ายการศึกษา

-

-

-

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1

ตัวอย่างการเขียนผลงานประจำปีระดับสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา

นโยบายเเละแผน PDF -

Excel
2

ตัวอย่างการเขียนแผนงานประจำปีระดับสาขาวิชา

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
3

แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ

นโยบายเเละแผน

-

-

-

 

3.1 กรณีภาคปกติ

นโยบายเเละแผน

-

-

-

 

3.1.1 ประเภทโครงการบริการวิชาการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

 

3.1.2 ประเภทโครงการที่จัดโดยสำนักงานเลขานุการ

นโยบายเเละแผน

PDF

Word

-

 

3.2 กรณีภาคพิเศษ

นโยบายเเละแผน

-

-

-

 

 3.2.1 ประเภทโครงการบริการวิชาการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

 

3.2.2 ประเภทโครงการที่จัดโดยสำนักงานเลขานุการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

4

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ

นโยบายเเละแผน

PDF Word

-

5

แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการงบเงินอุดหนุนบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
6

แบบฟอร์มผลงานประจำปีสำหรับหัวหน้าสาขาหรือกลุ่มวิชา

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
7

แบบฟอร์มแผนงานประจำปีสำหรับหัวหน้าสาขาหรือกลุ่มวิชา

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
8

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการ

นโยบายเเละแผน

-

Word

-

9

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

10

ขั้นตอนการจัดทำแผนและผลการดำเนินงานประจำปี

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

11

ตัวอย่างแบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการ (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
12

ตัวอย่างแบบประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

Excel
13

ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

14

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน (กองแผนงาน)

นโยบายเเละแผน

PDF

-

-

15

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์กีฬา/งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/จ้างกำจัดสารเคมี

นโยบายเเละแผน

-

-

Excel

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 บันทึกข้อความขอส่งร่างรายงานการวิจัย
ทุนวิจัย

-

Word

-

2 แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ ทุนวิจัย - Word -
3 หน้าปกรายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัย - Word -
4 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่หนึ่ง ทุนวิจัย - Word -
5 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่สอง ทุนวิจัย - Word -
6 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่สาม ทุนวิจัย - Word -
7 แบบฟอร์มความก้าวหน้าการวิจัย ทุนวิจัย - Word -
8 แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัย - Word -
9 ฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัย - Word -
10 สัญญาทุนวิจัย คณะวิทย์ฯ ศรีราชา ทุนวิจัย - Word -
11 แบบขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิต นิสิต - Word PDF
13 แบบติดตามผลไปนำเสนอผลงานสำหรับนิสิต นิสิต - Word PDF

 

 

ลำดับ รายการ ประเภทงาน/กลุ่มงาน เลือกชนิดไฟล์
1 รายงานผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
งานประกันคุณภาพ

-

-

Excel
      - - -

 

 

 

 

Go to Top