เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

LatDaWan

คุณลัดดาวัลย์ ภู่ทอง

บุคลากร


e-mail: laddawan@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 2758

ChonLada

คุณชลดา เฉลิมรูป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


e-mail: frenvicldc@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 2764

sompong

คุณกมลวรรณ งามทับถม

นักวิชาการพัสดุ


e-mail: -
เบอร์ภายใน: 2751

sompong

คุณวิไลพร ขอบขัน

นักวิชาการพัสดุ


e-mail: -
เบอร์ภายใน: 2751

WiLaWan2

คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี


e-mail: wilawan_c@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 2772

คุณชุติมณฑน์ เทียนใส

นักวิชาการเงินและบัญชี


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2790

คุณสุภาภรณ์ แดงสีแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2790

คุณสาริศา ทองประชุม

นักวิชาการเงินและบัญชี


e-mail: sfscisit@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 2790

ChitLada

คุณจิตรลดา ประสงค์กุล

นักวิชาการศึกษา


e-mail: frenviilp@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 2799

ThanaPhop

คุณธนภพ สอนดี

นักวิชาการศึกษา


e-mail: frenvitps@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 2763

varanon

คุณวรานนท์ สุขศุภชัย

นักวิชาการศึกษา


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2799

ChitLada

คุณนฤมล ส้มหอม

นักวิชาการศึกษา


e-mail: n.somhom@gmail.com
เบอร์ภายใน : 2763

sompong

คุณวิมลลักษณ์ โยธา

นักวิชาการศึกษา


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2763

sompong

คุณฉัตรริกา นามวงศ์

นักวิชาการศึกษา


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2763

ChuthaThip

คุณจุฑาทิพย์ รำเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


e-mail: frenvijtr@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 2756

Aphinya

คุณอภิญญา ชนะพิมพ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


e-mail: apinya@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 2764

sompong

คุณพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2764

mana

คุณมานะ อุ่นแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


e-mail: sfscimnu@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 5404

sompong

คุณปนัดดา รูปงาม 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


e-mail: sfscipdr@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 2782

sompong

คุณสุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2782,5404

KhrueaWan

คุณ เคลือวัลย์ เวชสุวรรณ

พนักงานทั่วไป


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2757-8

NuCharin

คุณนุชจรินทร์ ทิพย์วัฒน์

พนักงานทั่วไป


e-mail:-
เบอร์ภายใน : 2757-8

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

panor

คุณพนอ รวยสูงเนิน

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: panor@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 2758

Chamnong

คุณจำนงค์ ธัญญสิทธิ์

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: jamnong@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 5400

samran

คุณ สำราญ นามโคตร

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 5403

ChareWat

คุณจเรวัตร จักรมุณี

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2762

NatPhon

คุณณัฐพล กระจ่าง

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: sfscintk@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 2762

KonBongkot

คุณ กรบงกช บูรณ์เจริญ

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: sfscikbb@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน : 5403

varisara

คุณวริศศระ ฟ้าอรุณ

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2760

คุณองอาจ ทาระ

นักวิทยาศาสตร์


e-mail: -
เบอร์ภายใน : 2761,5401

คุณธนบัตร พรมจันทร์

นักวิทยาศาสตร์


e-mail:
เบอร์ภายใน : 2762