วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสร้างปัญญาปฏิบัติจากศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับคณะฯ

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบกับความรับผิดชอบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณสถานีวิจัยศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องตามรูปแบบและแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศระยะที่ 7 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำตามรายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตศรีราชา

ข่าว

21-07-2560 - รบกวนนิสิตทุกชั้นปี ทุกสาขา ทำแบบสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

20-7-2560 - ด่วนที่สุด!! รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ KU Innovative Hackathon วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ รีสอร์ท อิงธาร จังหวัดนครนายก เป็นการแข่งขันเชิงเสนอผลงานที่นำไปพัฒนาเป็น Start Up ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเข้าแข่งขันลงทะเบียนภายในวันที่ 27 ก.ค 2560 ในทีมสามารถมีสมาชิกได้ไม่เกิน 7 คน สมาชิกในทีมจะเป็นนิสิตคณะใดก็ได้ แนะนำว่าควรมีนักพัฒนา 1-2 คน นักการเงิน บัญชี การตลาด 1-2 คน และนักบริหาร 1 คน แต่ถ้ามีไม่ครบก็ได้ค่ะ ลงทะเบียนได้เลยที่นี่ ทางโครงการขอทำหนังสือขอลาเรียนให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

19-06-2560 - ประกาศคะแนนรหัสวิชา 01417241 Calculus III หมู่บรรยาย 800

19-06-2560 - ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครทุนขาดแคลน ปีการศึกษา 2560

05-06-2560 - ตรวจสอบรายชื่อนิสิตรหัส52-56 ที่ชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา

23-05-2560 - ประกาศคะแนนเก็บวิชา Laboratory in Fundamental of General Chemistry (01403114)

21-03-2560 - โครงการรับสมัครบัณฑิต Ford Graduate Trainee Program

13-03-2560 - มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัด ชลบุรี ครั้งที่ 14 ปี 2560

10-03-2560 - รับสมัครนิสิตเข้าร่วมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 (วพศ.2)

14-10-2559 - หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560

14-10-2559 - การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรวิจัยเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

รูปภาพกิจกรรม

แผนที่

Facebook