วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสร้างปัญญาปฏิบัติจากศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับคณะฯ

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบกับความรับผิดชอบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณสถานีวิจัยศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องตามรูปแบบและแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศระยะที่ 7 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำตามรายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตศรีราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

21-11-2560 - ตารางปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

25-10-2560 - รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

18-9-2560 - เรียนเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร มก. เข้าใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้

11-9-2560 - ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแสดงความสามารถเพื่อเป็น GSB GEN CAMPUS STAR 2017

21-08-2560 - ประชาสัมพันธ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

27-07-2560 - รายชื่อนิสิตที่ยืนยันการเข้ารับดารทดสอบภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด โดยให้นิสิตเขียนคำร้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น

27-07-2560 - แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

25-07-2560 - ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดคลิปและนวัตกรรมการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม"

19-06-2560 - ประกาศคะแนนรหัสวิชา 01417241 Calculus III หมู่บรรยาย 800

05-06-2560 - ตรวจสอบรายชื่อนิสิตรหัส52-56 ที่ชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา

23-05-2560 - ประกาศคะแนนเก็บวิชา Laboratory in Fundamental of General Chemistry (01403114)

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร

29-11-2560 - แบบฟอร์มจากเบิกจากวัสดุ สามารถแสกนจาก แอปพลิเคชัน LINE ได้เลย ค่ะ

    

งานพัฒนานิสิต

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศิษย์เก่า