วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

          คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสร้างปัญญาปฏิบัติจากศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับคณะฯ

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบกับความรับผิดชอบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณสถานีวิจัยศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องตามรูปแบบและแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศระยะที่ 7 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำตามรายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตศรีราชา

ข่าว

21-08-2560 - ประชาสัมพันธ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

27-07-2560 - รายชื่อนิสิตที่ยืนยันการเข้ารับดารทดสอบภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด โดยให้นิสิตเขียนคำร้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น

27-07-2560 - แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

25-07-2560 - ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดคลิปและนวัตกรรมการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม"

21-07-2560 - รบกวนนิสิตทุกชั้นปี ทุกสาขา ทำแบบสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

19-06-2560 - ประกาศคะแนนรหัสวิชา 01417241 Calculus III หมู่บรรยาย 800

19-06-2560 - ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครทุนขาดแคลน ปีการศึกษา 2560

05-06-2560 - ตรวจสอบรายชื่อนิสิตรหัส52-56 ที่ชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา

23-05-2560 - ประกาศคะแนนเก็บวิชา Laboratory in Fundamental of General Chemistry (01403114)

21-03-2560 - โครงการรับสมัครบัณฑิต Ford Graduate Trainee Program

14-10-2559 - หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560

14-10-2559 - การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรวิจัยเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

รูปภาพกิจกรรม

แผนที่

Facebook