ผู้บริหาร

ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา


ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์การ


ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต


อาจารย์สุกัญญา ยิ้มงาม

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
และเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


อาจารย์เกริก วงศ์สอนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา


นางลัดดาวัลย์ ภู่ทอง

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา


อาจารย์กฤตณกร อิศวโสภณ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา


หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา


อาจารย์สุกัญญา ยิ้มงาม

รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ

รักษาการหัวหน้าภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม