อาจารย์วิชาพลศึกษา

chaiyasit

อาจารย์ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscicyt@src.ku.ac.th

mahalap

ดร.มหาลาภ ป้อมสุข

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscimhp@src.ku.ac.th  

khanita

อาจารย์ดลภา พศกชาติ

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfsciknp@src.ku.ac.th

sompob

อาจารย์สมภพ สาครดี

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscisps@src.ku.ac.th

anusorn

ดร.อนุสรณ์ มนตรี

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscianm@src.ku.ac.th