อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

PhonChanok

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscinrk@src.ku.ac.th 

LatDaWan

อาจารย์ปรียาวัลย์ คูหา

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscipwk@src.ku.ac.th

อาจารย์สุภารัตน์ จิตรแจ้ง

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscispc@src.ku.ac.th

LatDaWan

ดร.อัมภิกา บุญมี

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfsciapb@src.ku.ac.th

อาจารย์พงษ์สัญ ประกฤตศรี

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: -