อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

PhonChanok

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscinrk@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน: 2753

อาจารย์สุภารัตน์ จิตรแจ้ง

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscispc@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: 2797

LatDaWan

ดร.อัมภิกา บุญมี

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfsciapb@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: -

ดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: -
เบอร์ภายใน: -

anvara

ดร.สิทธิพงษ์ ด่านตระกูล

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: -
เบอร์ภายใน: -