อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

panya

ผศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfscipyk@src.ku.ac.th  

chailerk

อาจารย์ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 2
e-mail: chailoek@gmail.com

suksit

อาจารย์ดลลักษณ์ มานพ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 2
e-mail: dhonluck@hotmail.com

ppeungboon

ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfscipbp@src.ku.ac.th

yongyut

อาจารย์ยงยุทธิ์ มั่นจิต

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfsciyym@src.ku.ac.th

worasitti

อาจารย์วรสิทธิ ศรีบุญ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfsciwss@src.ku.ac.th

vichien

ดร.วิเชียร ศิริพรม

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfsciwcs@src.ku.ac.th

suksit

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfscissp@src.ku.ac.th

suksit

ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sutphysics@hotmail.com

suksit

ดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: -