อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา

ChitLada

อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscimtc@src.ku.ac.th

PhonChanok

อาจารย์เกริก วงศ์สอนธรรม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscikws@src.ku.ac.th

LatDaWan

ดร.จรรยา เจตน์เจริญ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscijyj@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfscicsk@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์นพิมพ์พร แสงวิเชียร


อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfscinps@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์


อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscippp@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfsciwrp@src.ku.ac.th

LatDaWan

รศ.ดร.สุนทรี ขุนทอง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: srcstk@ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์อรนุช นิลเขต 

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfsciork@src.ku.ac.th

janpen

ดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


หัองพักอาจารย์ชีววิทยา (2201/4)
e-mail: sfscijpt@src.ku.ac.th

patarawadee

ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


หัองพักอาจารย์ชีววิทยา (2201/4)
e-mail: sfscipts@src.ku.ac.th  

suree

ดร.สุรีย์ ทองวณิชนิยม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


หัองพักอาจารย์ชีววิทยา (2201/4)
e-mail: sfscisrt@src.ku.ac.th

suree

ดร.สุภาภรณ์ ใบยา

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: -