อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุกัญญา ยิ้มงาม

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail:sfscisky@src.ku.ac.th

ChitLada

อาจารย์จารุวรรณ สุระเสียง

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfscijrp@src.ku.ac.th

PhonChanok

อาจารย์จิรวรรณ เจริญสุข

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail:sfscijrc@src.ku.ac.th 

LatDaWan

อาจารย์ฉัตรชัย เกษมทวีโชค

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail:sfscicck@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์ชโลธร ชูทอง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfsciclc@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์ทศพร สายยิ้ม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail:sfscitss@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์บุญชู จิตนุพงศ์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfscitss@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์กฤตณกร อิศวโสภณ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail: weeraphan.i@ku.th

LatDaWan

ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail: werayut.p@ku.th

อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfsciscc@src.ku.ac.th

อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfsciscc@src.ku.ac.th

LatDaWan

ดร.อรวรรณ วัชนุภาพร

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfsciorw@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail: sfscianp@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfsciudt@src.ku.ac.th