อาจารย์สาขาวิชาเคมี

sopanut

ดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscispk@src.ku.ac.th

ketsarin

อาจารย์เกศริน จันทรสุนทร

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciksc@src.ku.ac.th

cholada

ดร.ชลดา โกมินทรชาติ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciclk@src.ku.ac.th  

tongsai

ดร.ทองใส จำนงการ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscitsj@src.ku.ac.th

napasawan

ดร.นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscinph@src.ku.ac.th

pailin

ดร.ไพลิน ศรีสุรัติสิริ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscipls@src.ku.ac.th

anvara

ดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscimlp@src.ku.ac.th

witsawat

ดร.วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciwws@src.ku.ac.th

sunun

ดร.สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscisnk@src.ku.ac.th

anvara

ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: lsuwaporn@gmail.com

anvara

ดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciawn@src.ku.ac.th