อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

PhonChanok

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscinrk@src.ku.ac.th 
เบอร์ภายใน: 2753

อาจารย์สุภารัตน์ จิตรแจ้ง

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscispc@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: 2797

LatDaWan

ดร.อัมภิกา บุญมี

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfsciapb@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: -

ดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: -
เบอร์ภายใน: -

anvara

ดร.สิทธิพงษ์ ด่านตระกูล

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: -
เบอร์ภายใน: -

อาจารย์สาขาวิชาเคมี

sopanut

ดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscispk@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: 2776

ketsarin

อาจารย์เกศริน จันทรสุนทร

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciksc@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: 2765

cholada

ดร.ชลดา โกมินทรชาติ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciclk@src.ku.ac.th  
เบอร์ภายใน: -

tongsai

ดร.ทองใส จำนงการ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscitsj@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: -

napasawan

ดร.นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี
e-mail: sfscinph@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: -

pailin

ดร.ไพลิน ศรีสุรัติสิริ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscipls@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: -

anvara

ดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfscimlp@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: -

witsawat

ดร.วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciwws@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: 2777

sunun

ดร.สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
e-mail: sfscisnk@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: -

anvara

ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: lsuwaporn@gmail.com
เบอร์ภายใน: -

anvara

ดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร

อาจารย์สาขาวิชาเคมี


ห้องพักอาจารย์เคมี(2201/3)
e-mail: sfsciawn@src.ku.ac.th
เบอร์ภายใน: 2767

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุกัญญา ยิ้มงาม

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail:sfscisky@src.ku.ac.th

ChitLada

อาจารย์จารุวรรณ สุระเสียง

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfscijrp@src.ku.ac.th

PhonChanok

อาจารย์จิรวรรณ เจริญสุข

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail:sfscijrc@src.ku.ac.th 

LatDaWan

อาจารย์ฉัตรชัย เกษมทวีโชค

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail:sfscicck@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์ชโลธร ชูทอง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfsciclc@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์ทศพร สายยิ้ม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail:sfscitss@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์บุญชู จิตนุพงศ์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfscitss@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์กฤตณกร อิศวโสภณ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail: weeraphan.i@ku.th

LatDaWan

ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail: werayut.p@ku.th

อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfsciscc@src.ku.ac.th

อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfsciscc@src.ku.ac.th

LatDaWan

ดร.อรวรรณ วัชนุภาพร

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: orawan.watc@ku.th

LatDaWan

อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2205)
e-mail: sfscianp@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัองพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ (2204/1)
e-mail: sfsciudt@src.ku.ac.th

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ChitLada

อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscimtc@src.ku.ac.th

PhonChanok

อาจารย์เกริก วงศ์สอนธรรม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscikws@src.ku.ac.th

LatDaWan

ดร.จรรยา เจตน์เจริญ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscijyj@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfscicsk@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์นพิมพ์พร แสงวิเชียร


อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscinps@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์


อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfscippp@src.ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfsciwrp@src.ku.ac.th

LatDaWan

รศ.ดร.สุนทรี ขุนทอง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: srcstk@ku.ac.th

LatDaWan

อาจารย์อรนุช นิลเขต 

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: sfsciork@src.ku.ac.th

janpen

ดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


หัองพักอาจารย์ชีววิทยา (2201/4)
e-mail: sfscijpt@src.ku.ac.th

patarawadee

ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


หัองพักอาจารย์ชีววิทยา (2201/4)
e-mail: sfscipts@src.ku.ac.th  

suree

ดร.สุรีย์ ทองวณิชนิยม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


หัองพักอาจารย์ชีววิทยา (2201/4)
e-mail: sfscisrt@src.ku.ac.th

suree

ดร.สุภาภรณ์ ใบยา

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม (2101/2)
e-mail: -

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

panya

ผศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfscipyk@src.ku.ac.th  

chailerk

อาจารย์ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 2
e-mail: chailoek@gmail.com

suksit

อาจารย์ดลลักษณ์ มานพ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 2
e-mail: dhonluck@hotmail.com

ppeungboon

ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfscipbp@src.ku.ac.th

yongyut

อาจารย์ยงยุทธิ์ มั่นจิต

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ลาศึกษาต่อ
e-mail: sfsciyym@src.ku.ac.th

worasitti

อาจารย์วรสิทธิ ศรีบุญ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์
e-mail: sfsciwss@src.ku.ac.th

vichien

ดร.วิเชียร ศิริพรม

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfsciwcs@src.ku.ac.th

suksit

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sfscissp@src.ku.ac.th

suksit

ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: sutphysics@hotmail.com

suksit

ดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์


ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 2
e-mail: -

อาจารย์วิชาพลศึกษา

chaiyasit

อาจารย์ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscicyt@src.ku.ac.th

mahalap

ดร.มหาลาภ ป้อมสุข

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscimhp@src.ku.ac.th  

khanita

ดร.ดลภา พศกชาติ

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfsciknp@src.ku.ac.th

sompob

อาจารย์สมภพ สาครดี

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscisps@src.ku.ac.th

anusorn

ดร.อนุสรณ์ มนตรี

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา


ห้องพักอาจารย์พลศึกษา : 2206
e-mail: sfscianm@src.ku.ac.th